Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda analizy i oceny gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN A method of analysis and assessment of the technical readiness of military aircraft

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • statek powietrzny
  • gotowość techniczna
  • stany eksploatacyjne
EN
  • aircraft
  • technical readiness
  • operational states
Streszczenie

PL Jednym z podstawowych kryteriów oceny każdego procesu eksploatacji jest jego efektywność. W przypadku tak specyficznych obiektów technicznych jakimi są wojskowe statki powietrzne efektywność systemu ich eksploatacji jest oceniana przede wszystkim za pomocą wskaźnika gotowości technicznej Kg(t). Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody, która umożliwi kompleksową analizę i ocenę gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych poprzez identyfikację czynników niekorzystnie na nią wpływających oraz określenie stopnia ich oddziaływania. Jest to niezbędne do podejmowania racjonalnych i skutecznych działań w celu utrzymania wysokiego poziomu gotowości technicznej eksploatowanych samolotów i śmigłowców. Przeprowadzone w oparciu o zasymulowane dane badania gotowości technicznej wybranego typu samolotu bojowego, w pełni potwierdziły dużą przydatność praktyczną oraz funkcjonalność opracowanej metody.

EN One of the basic criteria for assessing each operation process is its efficiency. In the case of such specific technical facilities as military aircraft, the efficiency of their operation system is assessed primarily using the technical readiness index Kg (t). The purpose of this work is to develop a method that will allow comprehensive analysis and assessment of the technical readiness of military aircraft by identifying factors adversely affecting it and determining the degree of their impact. It is necessary to take rational and effective actions in order to maintain a high level of technical readiness of operated aircraft and helicopters. Carried out on the basis of simulated data, the technical readiness tests of a selected type of combat aircraft fully confirmed the high practicality and functionality of the developed method.

Liczba stron

186

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1983

Katalog on-line

to2020500383

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Stanisław Kachel

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Mirosław Kowalski

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.11.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport