Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda analizy i oceny gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN A method of analysis and assessment of the technical readiness of military aircraft

Language

polish

Keywords
PL
  • statek powietrzny
  • gotowość techniczna
  • stany eksploatacyjne
EN
  • aircraft
  • technical readiness
  • operational states
Abstract

PL Jednym z podstawowych kryteriów oceny każdego procesu eksploatacji jest jego efektywność. W przypadku tak specyficznych obiektów technicznych jakimi są wojskowe statki powietrzne efektywność systemu ich eksploatacji jest oceniana przede wszystkim za pomocą wskaźnika gotowości technicznej Kg(t). Celem niniejszej pracy jest opracowanie metody, która umożliwi kompleksową analizę i ocenę gotowości technicznej wojskowych statków powietrznych poprzez identyfikację czynników niekorzystnie na nią wpływających oraz określenie stopnia ich oddziaływania. Jest to niezbędne do podejmowania racjonalnych i skutecznych działań w celu utrzymania wysokiego poziomu gotowości technicznej eksploatowanych samolotów i śmigłowców. Przeprowadzone w oparciu o zasymulowane dane badania gotowości technicznej wybranego typu samolotu bojowego, w pełni potwierdziły dużą przydatność praktyczną oraz funkcjonalność opracowanej metody.

EN One of the basic criteria for assessing each operation process is its efficiency. In the case of such specific technical facilities as military aircraft, the efficiency of their operation system is assessed primarily using the technical readiness index Kg (t). The purpose of this work is to develop a method that will allow comprehensive analysis and assessment of the technical readiness of military aircraft by identifying factors adversely affecting it and determining the degree of their impact. It is necessary to take rational and effective actions in order to maintain a high level of technical readiness of operated aircraft and helicopters. Carried out on the basis of simulated data, the technical readiness tests of a selected type of combat aircraft fully confirmed the high practicality and functionality of the developed method.

Number of pages

186

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1983

On-line catalog

to2020500383

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Kachel

Place

Warszawa, Polska

Date

17.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mirosław Kowalski

Place

Warszawa, Polska

Date

15.10.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.11.2019

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.