Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Lokalizacja nieszczelności w sieci wodociągowej poprzez analizę zmian ciśnienia w wybranych węzłach sieci

Authors

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The location of leaks in the water supply system by analyzing the pressure changes in the selected nodes

Language

polish

Keywords
PL
  • nieszczelność
  • sieć wodociągowa
  • węzły
  • zmiany ciśnienia
EN
  • leaks
  • water supply system
  • nodes
  • pressure changes
Abstract

PL W dysertacji przedstawiono metode wykrywania nieszczelności sieci wodociągowej na podstawie analizy ciśnienia w wybranych węzłach sieci. Realizacja celów postawionych w pracy podzielona została na 3 etapy. Etap 1 sprowadza się do wyznaczenia rozkładów prędkości w poszczególnych rurociągach oraz ciśnień w węzłach sieci wodociągowej. Wyniki obliczeń porównano z programami „SimulationX” oraz „Rurociągi”. W drugim etapie pracy dokonano analizy wpływu położenia nieszczelności w sieci na rozkłady ciśnień w węzłach. Sformułowano kryterium wyboru węzłów sieci, w których mierzone jest ciśnienie potrzebne do identyfikacji miejsca wycieku. Na podstawie analizy zmiennego położenia uszkodzenia udało się wytypować taką konfigurację węzłów, w których powinno być mierzone ciśnienie. W trzecim etapie badań przedstawiony został algorytm służący do lokalizacji miejsca wycieku wody z sieci. Działanie tego algorytmu podzielone.Najpierw przeszukiwana jest cała sieć wodociągowa i wybierany jest rurociąg, w którym znajduje się uszkodzenie. Następnie znajdowane jest dokładne położenie miejsca wycieku. Z przeprowadzonych badań wynika, że program bezbłędnie lokalizował miejsce wycieku.

EN The dissertation presents a method for detecting leaks of water supply network on the basis of pressure in selected nodes. This issue is important because the network failure can cause considerable damage not only in its functioning, but the whole infrastructure of the area. Implementation of the objectives of the work has been divided into 3 stages. Step 1 comes down to determine the velocity distributions in the individual pipelines and pressure in the water supply network nodes. Based on the analysis of available models, to determine the loss coefficient of linear pattern has been selected Colebrook - White, and the calculation results compared with those obtained from commercial program "simulationx" and "Pipelines". A comparison of results shows good agreement regardless of network parameters set by these programs. In the second stage of the study analyzes the impact of the location of leaks in the network on schedule pressures nodes. On this basis it was formulated criterion for the selection of network nodes, in which the measured pressure is needed to identify the leak from the mains. The proposed algorithm for selection of these nodes in the network has been tested on simple and complex examples of water supply. Based on the analysis of the variable position of a defect in the mains supply has managed to select a configuration of the nodes that should be measured pressure. At this stage of the study were generated pressure in selected nodes, for a random location of the leak. In the third stage of the study was presented algorithm is used to locate the leak water from the network. The operation of this algorithm is divided into two stages. At the first stage, they search the entire water supply network and is elected pipeline, in which the damage. At the second stage it is found the exact location of the leak. The trial shows numerical calculations on the basis of this algorithm for different examples of the water supply network. The pipeline, which is located damage has been selected so that for the analyzed a set of nodes measuring finding this pipeline network was the most difficult. Place failure in the pipeline has been chosen at random. The study shows that in all variants of measuring nodes and selected locations of damage, the program unerringly locate the spill site.

Number of pages

115

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1719

On-line catalog

to201580859

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Artur Maciąg

Place

Kielce, Polska

Date

04.11.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dawid Taler

Place

Kraków, Polska

Date

30.11.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.12.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: mechanika płynów, eksploatacja instalacji rurociągowych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.