Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Długoterminowa niezawodność niezależnego systemu wytwórczego złożonego z instalacji fotowoltaicznej i elektrochemicznego magazynu energii

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Long-term reliability of an independent power generation system consisting of a photovoltaic installation and an electrochemical energy storage

Language

polish

Keywords
PL
  • fotowoltaika
  • akumulator
  • off-grid
  • wymiarowanie
  • długoterminowa niezawodność
EN
  • photovoltaics
  • battery
  • off-grid
  • sizing
  • long-term reliability
Abstract

PL Rozprawa doktorska dotyczy modelowania pracy niezależnego systemu wytwórczego energii elektrycznej złożonego z instalacji fotowoltaicznej oraz magazynu energii w postaci akumulatorów elektrochemicznych. System wytwórczy rozpatrzono przede wszystkim w kontekście procesu jego wymiarowania, czyli doboru mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej oraz znamionowej pojemności akumulatora. Oryginalność prezentowanych badań polega na przeprowadzeniu pracy systemu w dłuższej perspektywie czasowej z uwzględnieniem degradacji o tempie zależnym od przyjętego zakresu wykorzystywanej pojemności akumulatora. W ujęciu tradycyjnym model obejmuje jednoroczną analizę systemu wytwórczego opartą na parametrach początkowych bez uwzględnienia spadku wydajności komponentów. Za pomocą analizy porównawczej określono skalę przewymiarowania systemu pod kątem technicznym i ekonomicznym, wynikającą z uwzględnienia długoterminowej niezawodności oraz przyjętego trybu pracy akumulatora.

EN The doctoral dissertation concerns modeling the operation of an independent power generation system consisting of a photovoltaic installation and an energy storage in the form of electrochemical batteries. The power generation system is considered primarily in the context of its sizing process, i.e. the selection of photovoltaic installation installed power and the battery rated capacity. The novelty of the presented research is based on the long-term analysis of the system's operation, taking into account the degradation rate depending on the assumed range of the battery capacity used. Traditionally, the model includes a one-year analysis of the power generation system based on initial parameters without taking into account component performance degradation. By means of a comparative analysis, the scale of system oversizing in terms of technical and economic aspects is determined, resulting from taking into account long-term reliability and the assumed battery operation mode.

Number of pages

153

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2212

On-line catalog

to2023500586

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Waldemar Dołęga

Place

Wrocław, Polska

Date

30.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Tadeusz Olkuski

Place

Kraków, Polska

Date

20.07.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Magdalena Wdowin

Place

Kraków, Polska

Date

02.09.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.09.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.