Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Algorytmy wspomagania decyzji w zakresie działań naprawczych na przykładzie systemu dystrybucji wody

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Decision support algorithms in the field of repair actions on the example of the Water Distribution System

Language

polish

Keywords
PL
  • optymalizacja
  • wspomaganie decyzji
  • symulacja
  • modelowanie
  • systemy dystrybucji wody
EN
  • optimization
  • decision support
  • simulation
  • modeling
  • Water Distribution Systems
Abstract

PL Celem rozprawy jest weryfikacja tezy, iż dla zdefiniowanego problemu decyzyjnego możliwe jest określenie szeregu decyzji pozwalających na zachowanie największej sprawności złożonego systemu, w sytuacji wielu awarii. Proponowane rozwiązanie odniesiono do systemu zaopatrzenia w wodę, uwzględniając jego specyfikę. W tym celu opracowano model hydrauliczny systemu wykorzystując specjalizowane oprogramowanie (m.in. EPANET). Uwzględniając informacje o stanie urządzeń wykonawczych i pomiarowych, alokacji zasuw oraz zakłóceń (awarii) wpływających na prawidłowe działanie systemu opracowano metodę rozwiązania sformułowanego problemu, która pozwala ustalić kolejność napraw przy założonym kryterium (minimalizacja czasu przywrócenia zdolności dostawcze). Opracowane podejście wymaga klasyfikacji elementów systemu, określenia struktury krytycznej, klasyfikacji ważności zgłoszonych awarii i możliwości agregacji zgłoszeń naprawczych. Finalnie, w oparciu o listę awarii, funkcję celu i ograniczenia, określona zostaje marszruta dla każdej ekipy naprawczej oraz lista zawierająca propozycję kolejności napraw awarii. Algorytmy opracowanej metody przetestowano na wybranych przykładach systemów zaopatrzenia w wodę.

EN The aim of the dissertation is to verify the thesis that for a defined decision problem it is possible to define a number of decisions allowing to maintain the greatest efficiency of a complex system in the event of multiple failures. The proposed solution was related to the water supply system, taking into account its specificity. For this purpose, a hydraulic model of the system was developed using specialized software (including EPANET). Taking into account the information on the condition of actuating and measuring devices, the allocation of valves and disturbances (failures) affecting the proper operation of the system, a method of solving the formulated problem was developed, which allows to determine the sequence of repairs under the assumed criterion (minimizing the time to restore delivery capacity). The developed approach requires the classification of system elements, determination of the critical structure, classification of the severity of reported failures and the possibility of aggregating repair reports. Finally, based on the failure list, target function and constraint, a route is defined for each repair team and a list with a proposed sequence of failure repairs. The algorithms of the developed method were tested on selected examples of water supply systems.

Number of pages

250

Scientific discipline (Law 2.0)

automation, electronics, electrical engineering and space technology

Signature of printed version

DrOIN 2270

On-line catalog

to2023500733

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Banaszak

Place

Koszalin, Polska

Date

03.02.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Adam Gałuszka

Place

Gliwice, Polska

Date

12.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Dariusz Kowalski

Place

Lublin, Polska

Date

23.01.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.07.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.