Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ źródła ciepła i sposobu wentylacji na architekturę mieszkalną

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of heat source and ventilation method on residential architecture

Language

polish

Keywords
PL
  • architektura mieszkalna
  • źródło ciepła
  • wentylacja
  • efektywność energetyczna
  • komfort użytkownika
EN
  • residential architecture
  • heat source
  • ventilation
  • energy efficiency
  • user comfort
Abstract

PL Tematem rozprawy jest zbadanie wpływu najczęściej stosowanych źródeł ciepła i systemu wentylacji na architekturę mieszkalną. Elementem badań było zebranie informacji na temat dostępnych obecnie źródeł ciepła i wykorzystanie badań jakościowych POE w celu identyfikacji najbardziej korzystnych systemów pod względem komfortu użytkowania w ocenie mieszkańców. Kolejnym etapem była ich selekcja pod względem nowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej, w szczególności dotyczącej identyfikacji przyszłościowych rozwiązań w tym zakresie, spełniających obecne i przyszłe wymagania stawiane architekturze. Istotą pracy było sprecyzowanie koniecznych zmian w kształtowaniu architektury mieszkaniowej wynikającej bezpośrednio z zastosowanego w niej źródła ciepła i systemu wentylacji. Badania w tym temacie pozwoliły na postawienie następującej tezy: Źródło ciepła jest istotnym parametrem wpływającym na współczesną architekturę mieszkaniową. Badania wykazały, iż zarówno źródło ciepła, jak i system wentylacji stanowią ważny element kształtujący współczesną architekturę mieszkaniową. Wybór konkretnego systemu wiązać się będzie z projektowaniem budynku o odpowiedniej zwartości, szczelności i izolacyjności przegród budowlanych . Coraz większe znaczenie stanowią odnawialne źródła energii a przyszłościowym paliwem grzewczym spełniającym zarówno warunki efektywności energetycznej, jak i zapewniający odpowiedni komfort użytkowników jest pompa ciepła.

EN The subject of the research is to examine the impact of the most commonly used heat sources and ventilation systems on residential architecture. An element of the research was to collect information on currently available heat sources and to use POE qualitative research to identify the most favorable systems in terms of user comfort in the opinion of residents. The next step was to select them in terms of new regulations on energy efficiency, in particular regarding the identification of future solutions in this area, meeting the current and future requirements for architecture. The essence of the work was to specify the changes in the shaping of residential architecture resulting directly from the heat source and ventilation system used in it. Research on this topic allowed for the following thesis: The heat source is an important parameter influencing the modern residential architecture. Research has shown that both the heat source and the ventilation system are an important element shaping modern residential architecture. The selection of a specific system will involve designing a building with appropriate compactness, tightness and insulation properties of building partitions. Renewable energy sources are becoming more and more important, and a heat source of the future, which meets both the conditions of energy efficiency and ensuring adequate comfort for users, is a heat pump.

Number of pages

254

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2236

On-line catalog

to2023001855

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Bać

Place

Wrocław, Polska

Date

03.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Furtak

Place

Kraków, Polska

Date

06.12.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Elżbieta D. Ryńska

Place

Warszawa, Polska

Date

30.11.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.04.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka, specjalność: instalacje wewnętrzne w architekturze

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.