Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza wybranych narzędzi do ewaluacji jakości życia w mieście w kontekście zmian społeczno-demograficznych

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The analyses of selected appraisal instruments for assessing the quality of life in city taking into account the socio-demographic context

Language

polish

Keywords
PL
  • jakość życia w miastach
  • narzędzia oceny
  • starzejące się społeczeństwa
  • projektowanie uniwersalne i inkluzywne
  • tkanka miejska
EN
  • urban quality of life
  • appraisal instruments
  • ageing societies
  • universal and inclusive design
  • urban tissue
Abstract

PL Tematem rozprawy jest badanie jakości życia w miastach oraz analiza globalnych i lokalnych narzędzi służących do jej oceny. Celem głównym jest stworzenie rekomendacji dla narzędzia oceny, ze szczególnym uwzględnieniem struktury architektoniczno-urbanistycznej, adaptacji do kontekstu społeczno-demograficznego i lokalnych uwarunkowań oraz odpowiadającego na globalne wyzwania. Celem pośrednim są analizy wybranych, aktualnych narzędzi służących ewaluacji jakości życia w mieście. Efektem pracy jest nowe autorskie narzędzie do oceny jakości życia osób starszych w mieście, uwzględniające aspekty funkcjonalno-przestrzenne, a jego sprawność została sprawdzona poprzez ocenę pięciu osiedli miasta Poznania. Praca rozszerzona jest o badania prowadzone w Holandii, ograniczone do skali mieszkań. Zaprezentowano możliwości aplikacyjne nowego narzędzia i opracowano rekomendacje dla architektów i urbanistów, a wyniki pracy mogą stanowić wsparcie dla władz miasta, projektantów i lokalnych społeczności.

EN The dissertation is aimed at studying the urban quality of life (QoL), as well as global and local tools for the QoL assessment. The main aim of the research is to develop recommendations for the appraisal instrument, concerning the architectural and urban structure, the socio-demographic context, local conditions and global challenges. The intermediate goal is to analyse selected, current urban QoL assessment tools. The result of the research is a new authorial tool for evaluating the urban QoL of seniors, taking into account functional and spatial aspects. Its efficiency was checked by evaluating five neighbourhoods of the city of Poznań. The work has been extended by research conducted in the Netherland, limited to the spatial scale of housing. The doctoral thesis introduces the tool along with its potential application, and recommendations for architects and urban planners. The results of this study can provide support for municipalities, designers, local communities.

Number of pages

344

Scientific discipline (Law 2.0)

architecture and urban planning

Signature of printed version

DrOIN 2308

On-line catalog

to2024500752

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Lorens

Place

Gdańsk, Polska

Date

02.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krystyna Solarek

Place

Warszawa, Polska

Date

28.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Katarzyna Ujma-Wąsowicz

Place

Gliwice, Polska

Date

04.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.11.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: architektura i urbanistyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.