Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Podejścia systemowe do modelowania i analizy wybranych procesów związanych z powstawaniem i rozwojem miażdżycy

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Language

polish

Keywords
PL
  • biologia obliczeniowa
  • podejścia systemowe
  • złożone systemy biologiczne
  • sieci Petriego
  • miażdżyca
EN
  • computational biology
  • systems approaches
  • complex biological systems
  • Petri nets
  • atherosclerosis
Abstract

PL Problemem badawczym niniejszej rozprawy jest zbadanie przydatności różnych metod informatycznych do modelowania i analizy złożonych systemów biologicznych, w szczególności miażdżycy. Rozprawa koncentrujące się na dwóch obszarach: biologicznym (zaproponowaniu modeli) i informatycznym (zastosowaniu różnych podejść do tworzenia i analizy modeli, oraz oceny zastosowanych metodologii). Skoncentrowano się głównie na klasycznych sieciach Petriego, zaproponowano rozszerzenia istniejących metod oraz metody alternatywne. Rozważono aspekty kombinatoryczne wybranych problemów i zaproponowano ich algorytmiczne rozwiązania. Porównano podejścia wykorzystujące sieci Petriego i równania różniczkowe zwyczajne, na podstawie czego zaproponowano podejście dualnego modelowania umożliwiającego przeprowadzenie kompleksowej analizy. Rozważono także alternatywną metodę modelowania opartą o macierzowe modele dynamiki populacji.

EN The research problem of this dissertation is to study the suitability of various computational methods for modelling and analysing complex biological systems, particularly atherosclerosis. The dissertation focuses on two areas: biology (proposing models) and computer science (application of different systems approaches to model development and analysis and the evaluation of the methodologies used). The methodological objective is mainly focused on classical Petri nets, extensions of existing methods and alternative methods are proposed. Combinatorial aspects of selected problems were considered and their algorithmic solutions were proposed. Approaches using Petri nets and ordinary differential equations were compared, resulting in a dual modelling approach being proposed, enabling a comprehensive parametric and structural analysis. An alternative modeling method based on matrix models of population dynamics was also considered.

Number of pages

249

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2312

On-line catalog

to2024999848

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Anna Gambin

Place

Warszawa, Polska

Date

24.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Świerniak

Place

Gliwice, Polska

Date

28.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.