Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

New Directions in Robust Data Envelopment Analysis

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Nowe kierunki w odpornej Granicznej Analizie Danych

Language

english

Keywords
EN
  • Data Envelopment Analysis
  • robustness
  • efficiency analysis
  • value-based additive efficiency
PL
  • Graniczna Analiza Danych
  • analiza odporności
  • analiza efektywności
  • model efektywności oparty na funkcjach wartości
Abstract

EN In this dissertation, we propose a novel framework for robustness analysis in the context of Data Envelopment Analysis. We propose a set of methods that explore the complete spectrum of weight vectors using the basic ratio-based model and the Value-based additive DEA. The framework consists of two complementary types of methods: the exact ones, based on mathematical programming, and the stochastic ones, based on the Monte Carlo simulation and considers three different viewpoints of the analysis. In addition, we consider the imprecise information and the hierarchical structure of indicators. The proposed extensions include also the algorithms to determine the efficiency reducts and constructs and the method for finding the single representative weight vector. Furthermore, we have introduced some measures which aggregate the outcomes for multiple scenarios. Finally, this dissertation contains the experimental comparison of the existing approaches providing the full ranking of DMUs.

PL W niniejszej rozprawie wprowadzono nowe metody badania odporności dla Granicznej Analizy Danych. Zaproponowany został spójny zestaw metod, który pozwala na eksplorację pełnego spektrum wektorów wag nakładów i efektów z użyciem dwóch modeli efektywności: ilorazowego oraz addytywnego opartego na funkcjach wartości. Zaproponowane podejście składa się z dwóch grup metod: dokładnych, opartych na programowaniu matematycznym, oraz przybliżonych, opartych na symulacji Monte Carlo z uwzględnieniem trzech punktów widzenia analizy. Dodatkowo, wzięto pod uwagę sytuacje, gdy nakłady i efekty zostały zdefiniowane w sposób nieprecyzyjny lub zorganizowane w hierarchiczną strukturę. Rozprawa wprowadza również algorytmy pozwalające na wyznaczenie reduktów i konstruktów efektywności oraz wspólnego, reprezentatywnego wektora wag oraz miary agregujące wyniki analizy dla wielu scenariuszy. Ponadto, rozprawa zawiera również eksperymentalne porównanie metod pozwalających na uzyskanie pełnego rankingu jednostek.

Number of pages

322

Scientific discipline (Law 2.0)

information and communication technology

Signature of printed version

DrOIN 2330

On-line catalog

to2024011471

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Elżbieta Kubińska

Place

Kraków, Poland

Date

27.10.2023

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Konrad Kułakowski

Place

Kraków, Polska

Date

12.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Kesra Nermend

Place

Szczecin, Polska

Date

31.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.