Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Eukaryotic and prokaryotic biomimetic cell membranes: structure and its relation to environmental conditions

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Eukariotyczne i prokariotyczne biomimehyczne błony komórkowe: struktura i jej związek z warunkami środowiskowym

Language

english

Keywords
EN
  • biomimetic cell membranes
  • lipid domains
  • phase separation
  • dehydration
  • fluorescence microscopy
PL
  • biomimetyczne błony komórkowe
  • domeny lipidowe
  • separacja fazowa
  • odwodnienie
  • mikroskopia fluorescencyjna
Abstract

EN This doctoral dissertation focuses on elucidating the intricate mechanisms underlying phase separation and the emergence of local membrane heterogeneities in model prokaryotic and eukaryotic cell membranes. The following thesis is a collection of three original, thematically related and peer-reviewed research articles. Each publication focuses on different external and internal factors that are influencing structural organization of biomimetic cell membranes, especially parameters such as the size and shape of ordered lipid domains, the hydrophobic mismatch between lipid phases, membrane charge, curvature, or asymmetry of leaflets. Doctoral dissertation is supplemented with theoretical introduction which includes explanation of the basic mechanisms driving membrane organization, discussion of differences between bacterial and mammalian cell membranes and comprehensive description of the most commonly used experimental techniques employed in studying membrane properties.

PL Niniejsza rozprawa doktorska koncentruje się na wyjaśnieniu skomplikowanych mechanizmów leżących u podstaw separacji faz i powstawania lokalnych heterogeniczności błon w modelowych prokariotycznych i eukariotycznych błonach komórkowych. Rozprawa jest zbiorem trzech oryginalnych, powiązanych tematycznie i recenzowanych artykułów naukowych. Każda z publikacji koncentruje się na różnych czynnikach zewnętrznych i wewnętrznych, które wpływają na organizację strukturalną biomimetycznych błon komórkowych, w szczególności na takich parametrach jak rozmiar i kształt uporządkowanych domen lipidowych, niedopasowanie hydrofobowe między fazami, ładunek błony, krzywizna czy asymetria monowarstw. Rozprawę doktorską uzupełnia wstęp teoretyczny obejmujący wyjaśnienie podstawowych mechanizmów organizacji błon, omówienie różnic pomiędzy błonami komórkowymi bakterii i ssaków oraz zawierający kompleksowy opis najczęściej stosowanych technik eksperymentalnych wykorzystywanych w badaniach właściwości błon lipidowych.

Number of pages

173

Scientific discipline (Law 2.0)

materials engineering

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Wojciech Grudziński

Place

Lublin, Polska

Date

11.06.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Filippo Pierini

Place

Warsaw, Poland

Date

05.06.2024

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Piotr Setny

Date

20.05.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Poland

Date of defense

2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.