Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Możliwość obiektywizacji oznaczania stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The Possibility of Objectivization of Liquidity Index Determination Based on Glacial Clays Occurring in Poznań and its Surrounding Area

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • gliny lodowcowe
  • stopień plastyczności
  • granica płynności
  • granica plastyczności
  • penetrometr stożkowy
EN
  • glacial tills
  • liquidity index
  • liquid limit
  • plastic limit
  • cone penetrometer
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech fizycznych i parametrów stanu glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic. Grunty poddane analizie pochodzą ze zlodowaceń północno- i środkowopolskich. W interpretacji uzyskanych wyników uwzględniono wiek glin oraz ich wykształcenie facjalne. Dla omawianych glin, stanowiących często podłoże budowlane na terenie Niżu Polskiego, wyznaczono wartość stopnia plastyczności (IL), będącego parametrem wiodącym gruntów spoistych. W celach porównawczych wartość IL wyznaczono przy pomocy czterech standardowych metod laboratoryjnych. Możliwość obiektywizacji sprawdzono na podstawie czterech alternatywnych metod oznaczania wartości tego parametru. Przetestowano również dziesięć metod mających na celu skrócenie czasu potrzebnego na wyznaczenie omawianej wartości. Wymienione metody badań oraz ich wyniki zostały ze sobą porównane, wyznaczono zależności korelacyjne pomiędzy nimi oraz skonstruowano wzory przeliczeniowe pozwalające na ich zastosowanie w badanych gruntach.

EN This paper presents the results of research on physical properties and parameters of state of glacial clays occurring in Poznań and the surrounding area. The tested soils originate from the North and Middle Polish Glaciations. In the interpretation of the obtained results, not only the age of glacial clays was taken into account, but also their facies formation. For the discussed glacial clays, which often are present at foundation level in the Polish Lowlands, the value of liquidity index (IL) was determined. The liquidity index is the leading parameter of cohesive soils. For comparison purposes, the value of IL was determined using four standard laboratory methods. The possibility of objectivization was verified on the basis of four alternative methods for determining the value of this parameter. Ten methods to reduce the time needed to determine the discussed value were also tested. These test methods and their results have been compared, the correlation relationships between them were determined and conversion formulas allowing the use of some of them in the studied areas were derived.

Liczba stron

152

Dziedzina wg OECD

inżynieria środowiska

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2008

Katalog on-line

to2020500416

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maciej Kordian Kumor

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

11.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jędrzej Wierzbicki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport