Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Możliwość obiektywizacji oznaczania stopnia plastyczności na przykładzie glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The Possibility of Objectivization of Liquidity Index Determination Based on Glacial Clays Occurring in Poznań and its Surrounding Area

Language

polish

Keywords
PL
  • gliny lodowcowe
  • stopień plastyczności
  • granica płynności
  • granica plastyczności
  • penetrometr stożkowy
EN
  • glacial tills
  • liquidity index
  • liquid limit
  • plastic limit
  • cone penetrometer
Abstract

PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech fizycznych i parametrów stanu glin lodowcowych występujących na terenie Poznania i okolic. Grunty poddane analizie pochodzą ze zlodowaceń północno- i środkowopolskich. W interpretacji uzyskanych wyników uwzględniono wiek glin oraz ich wykształcenie facjalne. Dla omawianych glin, stanowiących często podłoże budowlane na terenie Niżu Polskiego, wyznaczono wartość stopnia plastyczności (IL), będącego parametrem wiodącym gruntów spoistych. W celach porównawczych wartość IL wyznaczono przy pomocy czterech standardowych metod laboratoryjnych. Możliwość obiektywizacji sprawdzono na podstawie czterech alternatywnych metod oznaczania wartości tego parametru. Przetestowano również dziesięć metod mających na celu skrócenie czasu potrzebnego na wyznaczenie omawianej wartości. Wymienione metody badań oraz ich wyniki zostały ze sobą porównane, wyznaczono zależności korelacyjne pomiędzy nimi oraz skonstruowano wzory przeliczeniowe pozwalające na ich zastosowanie w badanych gruntach.

EN This paper presents the results of research on physical properties and parameters of state of glacial clays occurring in Poznań and the surrounding area. The tested soils originate from the North and Middle Polish Glaciations. In the interpretation of the obtained results, not only the age of glacial clays was taken into account, but also their facies formation. For the discussed glacial clays, which often are present at foundation level in the Polish Lowlands, the value of liquidity index (IL) was determined. The liquidity index is the leading parameter of cohesive soils. For comparison purposes, the value of IL was determined using four standard laboratory methods. The possibility of objectivization was verified on the basis of four alternative methods for determining the value of this parameter. Ten methods to reduce the time needed to determine the discussed value were also tested. These test methods and their results have been compared, the correlation relationships between them were determined and conversion formulas allowing the use of some of them in the studied areas were derived.

Number of pages

152

OECD domain

environmental engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 2008

On-line catalog

to2020500416

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maciej Kordian Kumor

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

11.07.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jędrzej Wierzbicki

Place

Poznań, Polska

Date

07.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.09.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.