Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena efektywności współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Assessment of possibilities of cooperation between smoke and heat exhaust ventilation and water mist installation in buildings

Language

polish

Keywords
PL
  • ochrona przeciwpożarowa
  • systemy oddymiające
  • mgła woda
EN
  • fire protection
  • smoke and heat exhaust ventilation systems
  • water mist
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zwiększenia efektywności instalacji wentylacji oddymiania poprzez współpracę tej instalacji z instalacją mgły wodnej. Podstawą osiągnięcia założonych celów są badania doświadczalne na odpowiednio wykonanym stanowisku, gdzie badano procesy zachodzące w czasie pożaru w pomieszczeniu z uwzględnieniem oddziaływania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej. Budowa stanowiska badawczego, przebadanie wzajemnego współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i mgły wodnej w warunkach pożarowych, a następnie opracowanie modelu numerycznego odwzorowującego podstawowe cechy obserwowanych procesów potwierdzają otrzymane wyniki i ich wiarygodność. Nowym i istotnym wnioskiem, który znalazł potwierdzenie w analizach wyników badań, jest możliwość obniżenia wielkości strumienia powietrza kompensującego, strumienia usuwanych dymów i gazów pożarowych oraz klas odporności ogniowej elementów instalacji wentylacji oddymiającej dzięki zastosowaniu instalacji mgły wodnej.

EN The dissertation relates to increasing effectiveness of smoke and heat exhaust ventilation system through its cooperation with water mist installation. The mail goal could be achieved through experimental researches on a properly constructed research site where were investigated processes coming up during fires in rooms, considering interaction between smoke and heat exhaust ventilation system and water mist installation. The construction of a research site, testing of interaction between smoke and heat exhaust ventilation system and water mist installation in similar fire conditions then working up numeric model imitating features of phenomena confirm the results and their credibility. The conclusion reflected in results analyses is new and very important. it showed that it is possible to reduce the size of volume compensate air, volume smoke and fire gases and fire resistance class of elements of smoke and heat exhaust ventilation installation due to applying water mist installation.

Number of pages

129

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

engineering and environmental protection

Signature of printed version

DrOIN 1667

On-line catalog

to201580816

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Bogdan Mizieliński

Place

Warszawa, Polska

Date

09.02.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Edward Przydróżny

Place

Wrocław, Polska

Date

30.03.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.05.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.