Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena efektywności współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Assessment of possibilities of cooperation between smoke and heat exhaust ventilation and water mist installation in buildings

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ochrona przeciwpożarowa
  • systemy oddymiające
  • mgła woda
EN
  • fire protection
  • smoke and heat exhaust ventilation systems
  • water mist
Streszczenie

PL Rozprawa dotyczy zwiększenia efektywności instalacji wentylacji oddymiania poprzez współpracę tej instalacji z instalacją mgły wodnej. Podstawą osiągnięcia założonych celów są badania doświadczalne na odpowiednio wykonanym stanowisku, gdzie badano procesy zachodzące w czasie pożaru w pomieszczeniu z uwzględnieniem oddziaływania instalacji wentylacji oddymiającej i instalacji mgły wodnej. Budowa stanowiska badawczego, przebadanie wzajemnego współdziałania instalacji wentylacji oddymiającej i mgły wodnej w warunkach pożarowych, a następnie opracowanie modelu numerycznego odwzorowującego podstawowe cechy obserwowanych procesów potwierdzają otrzymane wyniki i ich wiarygodność. Nowym i istotnym wnioskiem, który znalazł potwierdzenie w analizach wyników badań, jest możliwość obniżenia wielkości strumienia powietrza kompensującego, strumienia usuwanych dymów i gazów pożarowych oraz klas odporności ogniowej elementów instalacji wentylacji oddymiającej dzięki zastosowaniu instalacji mgły wodnej.

EN The dissertation relates to increasing effectiveness of smoke and heat exhaust ventilation system through its cooperation with water mist installation. The mail goal could be achieved through experimental researches on a properly constructed research site where were investigated processes coming up during fires in rooms, considering interaction between smoke and heat exhaust ventilation system and water mist installation. The construction of a research site, testing of interaction between smoke and heat exhaust ventilation system and water mist installation in similar fire conditions then working up numeric model imitating features of phenomena confirm the results and their credibility. The conclusion reflected in results analyses is new and very important. it showed that it is possible to reduce the size of volume compensate air, volume smoke and fire gases and fire resistance class of elements of smoke and heat exhaust ventilation installation due to applying water mist installation.

Liczba stron

129

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

inżynieria i ochrona środowiska

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1667

Katalog on-line

to201580816

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Bogdan Mizieliński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

09.02.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Przydróżny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

30.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

07.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: wentylacja i klimatyzacja