Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza przepływu w kanale nawrotnym wielostopniowej dmuchawy promieniowej na podstawie obliczeń numerycznych i badań doświadczalnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Analysis of the flow in the return channel of centrifugal, multistage blower based on numerical calculations and experimental tests

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kanał nawrotny
  • współczynnik start
  • wielostopniowe dmuchawy promieniowe
  • anemometria laserowa
  • obliczenia numeryczne
EN
  • return channel
  • loss coefficient
  • multistage radial blowers
  • laser anemometry
  • numerical calculations
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono zagadnienie projektowania kanałów nawrotnych wielostopniowych dmuchaw promieniowych dla wartości wskaźnika szybkobieżności Kn = 0,13. Na podstawie przeglądu literatury sformułowano cele i tezy pracy. Geometrie opracowane na drodze obliczeń jednowymiarowych poddano obliczeniom numerycznym z użyciem oprogramowania ANSYS CFX. Przeprowadzono obliczenia sześciu wariantów geometrycznych. Na podstawie otrzymanych wyników obliczono wartość współczynnika strat i pod tym kątem porównano geometrie. Kanał o najmniejszej wartości współczynnika strat został wykonany jako element stanowiska badawczego. Dla wybranej geometrii wykonano szczegółowe obliczenia wzdłuż całej charakterystyki. Dla wszystkich obliczeń wykonano analizę kinematyki przepływu przez kanał nawrotny. Wybraną geometrie poddano badaniom eksperymentalnym z użyciem anemometru laserowego. Otrzymane wartości średnie i rozkłady prędkości w przekrojach kontrolnych porównano z wynikami obliczeń numerycznych.

EN The doctoral thesis presents the problem of return channel designing in radial blowers for the specific speed ratio Kn = 0.13. Based on a literature review, objectives and thesis were specified. Geometries developed during one-dimensional calculations were recalculated using numerical calculations ANSYS CFX software. The calculations of the six geometry variants were made. Based on the obtained results, the value of the loss coefficient was calculated and in this respect geometries were compared . Channel with the lowest loss rate was made as part of the research station. For the selected geometry made detailed calculations along the entire characteristic. For all calculations an analysis of the kinematics of the flow through the return channel were made. Selected geometry were tested using a laser anemometer. The resulting mean velocity values and velocity distributions in the inlet and outlet were compared with the results of numerical calculations.

Liczba stron

167

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1657

Katalog on-line

to201580779

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Frąckowiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Władysław Kryłłowicz

Miejsce

Łódź, Polska

Data

16.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

10.04.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: technika cieplna