Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza problemów metrologicznych związanych z wykorzystaniem przetwornika CCD do detekcji promieniowania emitowanego przez matrycę LED

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The metrological analysis of problems related to using the CCD sensor to detection of the radiation emitted by a LED matrix

Language

polish

Keywords
PL
  • dioda elektroluminescencyjna
  • matryca LED
  • przetwornik CCD
  • detekcja promieniowania widzialnego
EN
  • electroluminescence diode
  • LED matrix
  • CCD sensor
  • detection of visible radiation
Abstract

PL Tematyka pracy dotyczy interdyscyplinarnego obszaru badań związanego z obserwacją i akwizycją promieniowania emitowanego przez LED za pomocą kamery CCD. W pracy omówiono charakter zjawisk luminescencyjnych, podstawy fizyczne działania diod LED i przetworników CCD oraz zaprezentowano ich obecne zastosowania. Przeanalizowano ograniczenia procesu rejestracji zjawisk luminescencyjnych wynikające z charakteru tych zjawisk oraz budowy przetwornika CCD. Omówiono problemy metrologiczne występujące w pomiarach przeprowadzanych na potrzeby określonych aplikacji. Zaprezentowano pomiarowy model detekcji promieniowania elektroluminescencyjnego w układzie: matryca LED – przetwornik CCD oraz dokonano oceny niedokładności uzyskanego wyniku pomiaru. W pracy zawarto wyniki pomiarów związanych ze sprawdzaniem jednorodności i natężenia promieniowania emitowanego przez diody LED oraz dotyczące badań wpływu temperatury na przetwornik CCD. Na podstawie uzyskanych wyników określono zależność między natężeniem promieniowania pochodzącego z diod LED a wartością otrzymaną z zarejestrowanego obrazu.

EN The subject of the work concerns the interdisciplinary area of the research related to the observation and aquisition of the radiation emitted by LED using the CCD camera. In the work, the nature of luminescent phenomena, physical basis of the operation of LEDs and CCDs are discussed, and their present applications are shown. The limitations with the registration process of the luminescent phenomena, which result from the nature of these phenomena and the structures of CCD devices have been analyzed. The metrological problems appearing in the measurements conducted for specific applications were discussed. The measuring model of electroluminescence radiation detection by a set: LED matrix  CCD device and the evaluation of uncertainty of measurement results are presented. The work contains the results of the measurements related to the uniformity and intensity of the radiation emitted by LEDs and the results of evaluation of temperature influence on CCD devices are included. On the basis of the obtained results, the relationship between the intensity of radiation emitted by LEDs and the value getting from the registered images have been established.

Number of pages

148

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

electrotechnology

Signature of printed version

DrOIN 1639

On-line catalog

to201580736

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Dorosz

Place

Białystok, Polska

Date

22.06.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ryszard Nawrowski

Place

Poznań, Polska

Date

28.07.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.09.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: elektrotechnika, w specjalności: metrologia optoelektroniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.