Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Identification of Events in Use Cases

Authors

[ 1 ] Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Identyfikacja zdarzeń w przypadkach użycia

Language

english

Keywords
EN
  • software engineering
  • requirements engineering
  • use cases
  • software quality
  • natural language processing
PL
  • inżynieria oprogramowania
  • inżynieria wymagań
  • przypadki użycia
  • jakość wymagań
  • przetwarzanie języka naturalnego
Abstract

EN Requirements elicitation is one of the phases of software development. Functional requirements can be expressed in a natural language in a form of use cases. Use case describes interaction between actor and system being built. Additionally, use case contains description of events which may interrupt the interaction and may lead to alternative scenarios. Poor completeness of identified events can lead to problems with delivery of the system. The thesis presents methods focused on improving the completeness of events in use cases. The first method, called H4U, is based on HAZOP method and requires manual reviews of use cases. H4U allows for increased number of identified events (on average 26% of all events) when compared to ad hoc approach (on average 18%). The second method allows for automated identification of events and it is based on natural language processing and the proposed rules for events identification. The automated method identifies on average 80% of the possible events with much less work required.

PL Zbieranie wymagań jest jedną z faz w procesie wytwarzania oprogramowania. Wymagania funkcjonalne mogą być zapisane w języku naturalnym w postaci przypadków użycia. Przypadek użycia opisuje interakcję między aktorem a tworzonym systemem. Dodatkowo, przypadek użycia zawiera opis zdarzeń, które mogą przerwać interakcję i mogą prowadzić do alternatywnych scenariuszy. Brak kompletnego opisu zdarzeń może powodować problemy z kompletną realizacją systemu informatycznego. Rozprawa przedstawia metody zwiększenia kompletności zdarzeń przypadków użycia. Pierwsza metoda, o nazwie H4U, oparta jest na metodzie HAZOP i bazuje na ręcznych przeglądach przypadków użycia. Wykorzystanie tej metody pozwala na zwiększenie liczby zidentyfikowanych zdarzeń (średnio 26% wszystkich zdarzeń) niż w przypadku podejścia ad hoc (średnio 18%). Druga metoda pozwala na automatyczną identyfikację zdarzeń dzięki zastosowaniu narzędzi przetwarzania języka naturalnego oraz zaproponowanym regułom identyfikacji zdarzeń. Metoda automatyczna pozwala na znaczne zwiększenie liczby idetyfikowanych zdarzeń (średnio 80%) przy znacznie mniejszym nakładzie pracy.

Number of pages

131

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

computer science

Signature of printed version

DrOIN 1583

On-line catalog

to201480570

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Huzar

Place

Wrocław, Polska

Date

03.01.2014

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Sjaak Brinkkemper

Place

Utrecht, Polska

Date

30.12.2013

Language

english

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

14.01.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: informatyka, w specjalności: obliczenia równoległe w systemach rozproszonych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.