Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie i ocena cyklu życia zespołów elektrowni wiatrowych

Authors

Promoter

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Study and assessment of life cycle wind power plants units

Language

polish

Keywords
PL
  • elektrownia wiatrowa
  • LCA
  • destrukcyjność
  • recykling
EN
  • wind power plant
  • LCA
  • destructiveness
  • recycling
Abstract

PL Rozprawa została poświęcona zagadnieniom badania i oceny cyklu życia w ujęciu konstruktywności i destrukcyjności wpływu na zdrowie człowieka, jakość środowiska oraz infrastrukturę techniczną, obiektów technicznych o dużym stopniu skomplikowania, jakimi są elektrownie wiatrowe. Głównym celem pracy było opracowanie oraz realizacja metodyki badania i oceny cyklu życia zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Nakreślono aktualny stan wiedzy o destrukcyjności, jako zmiennej oceny oddziaływania zespołów roboczych elektrowni wiatrowej. Przybliżono sposoby modelowania cyklu życia i ich zastosowania. Wyznaczono charakterystyki konstruktywności i destrukcyjności oddziaływań analizowanego zespołu roboczego w fazie produkcji, eksploatacji oraz zagospodarowania poużytkowego. Przeprowadzono szczegółowe badania destrukcyjnego oddziaływania procesów realizowanych w cyklu życia wybranego zespołu roboczego oraz tworzyw, materiałów i elementów łopaty elektrowni. Dzięki określeniu wartości wskaźników środowiskowych, zidentyfikowano główne składowe destrukcyjnego obciążenia środowiska, na skutek cyklu istnienia wirnika.

EN The hearing was devoted to issues of research and life cycle assessment in terms of constructiveness and destructiveness of the impact on human health, environmental quality and technical infrastructure, technical objects with a high degree of complexity, that are wind power plants. The main aim was to develop the methodology and the implementation of research and LCA of wind power plant units. It outlines the current state of knowledge about the destructiveness as a variable impact assessment work of a wind power plant units. In this paper was reviewing the ways of modeling the life cycle of units and their applications. Pointed out characteristics of constructive and destructive impacts of analyzed working units during the production, operation and management of post-used. There were conducted a detailed study of destructive impacts of processes carried out throughout the life cycle of the selected working unit and plastics, materials and components wind power plant blade. Thanks to the determination of the value of environmental indicators, there were identified the main components of a destructive burden on the environment, due to the life cycle of the rotor.

Number of pages

205

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1620

On-line catalog

to201580716

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Zbigniew Kłos

Place

Poznań, Polska

Date

20.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Franciszek W. Przystupa

Place

Wrocław, Polska

Date

17.11.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: ekologia obiektów technicznych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.