Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Adaptacja metod analizy zmęczeniowej w aspekcie stochastyki obciążeń dla maszyn rolniczych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Adaptation of fatigue analysis methods in the aspect of stochastic loads in agricultural machines

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • maszyny rolnicze
  • transmitancja kół
  • badania stanowiskowe
  • analizy zmęczeniowe
  • analizy dynamiczne
EN
  • agricultural machines
  • transfer function of wheels
  • test in the stand
  • fatigue analysis
  • dynamic analysis
Streszczenie

PL W pracy doktorskiej opisano proces oceny trwałości konstrukcji nośnych maszyn rolniczych. Skupiono szczególną uwagę na problematykę definiowania i modelowania widm wymuszeń z uwzględnieniem wszystkich podstawowych własności procesu losowego reprezentującego obciążenia. Eksperymenty przebiegały dwuetapowo: najpierw wykonano badania polowe i następnie na ich podstawie badania stanowiskowe. Badania polowe zrealizowano w celu zidentyfikowania obciążeń działających na maszynę rolniczą w rzeczywistych warunkach pracy. Badania stanowiskowe wykonano w celu odtworzenia wymuszeń kinematycznych działających na koło maszyny rolniczej od strony podłoża. Informacja o wejściu, czyli wymuszeniu kinematycznym i wyjściu czyli ruchu konstrukcji pozwoliła na wygenerowanie transmitancji kół. Zebrane dane były podstawą dalszych rozważań. Zaproponowano metodę generowania obciążenia zastępczego dla całego okresu eksploatacji ujmującego charakterystyki częstotliwościowe wymuszeń działających w wybranych warunkach. Następnie wykonano obliczenia dynamiczne, wyznaczono naprężenia i przeprowadzono obliczenia zmęczeniowe.

EN In this dissertation a process of assessing fatigue life of agricultural structures was described. The attention was focused on the problem of defining and modeling of load spectra, including all basic properties of a stochastic process that represents loads. The experiments were carried out in two stages; first, field tests were performed, which were subsequently used for testing at the stand. These experiments were performed in order to identify the loads acting on the agricultural machines in real working conditions. Test on the stand were conducted in order to identify kinematical excitations acting on the wheel from the ground. The information about the input (kinematical excitations) and output (the movement of the structure) allowed to acquire the transfer function of wheels. The collected data were the basis for further considerations. A method of generating the substitute load for full exploitation period was presented, which contains frequency characteristics of loads acting in selected conditions. Then, the dynamic and strength calculations were conducted and at the end fatigue calculations were performed.

Liczba stron

130

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

budowa i eksploatacja maszyn

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1593

Katalog on-line

to201480578

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grzegorz Ślaski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

23.06.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Powierża

Miejsce

Piastów, Polska

Data

18.06.2014

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.07.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: stereomechanika