Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie właściwości użytkowych spiekanych materiałów metalowych poprzez regulowane azotowanie gazowe

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Title variant

EN Shaping of operating properties of sintered metal materials with the use of regulated gas nitriding

Language

polish

Keywords
PL
  • metalowe materiały spiekane
  • regulowane azotowanie gazowe
EN
  • metal sintered matesrials
  • regulated gas nitriding
Abstract

PL Celem pracy było wyznaczenie wpływu gęstości oraz parametrów regulowanego azotowania gazowego ZeroFlow materiałów spiekanych (Fe-C-Mo) na ich strukturę oraz właściwości mechaniczne i tribologiczne. W ramach pracy badano skutki azotowania próbek o gęstości 6,4; 7,1 i 7,5 g/cm3. Wyniki badań potwierdziły różne zachowanie materiałów spiekanych pod wpływem azotowania gazowego w zależności od ich gęstości. Dla materiałów spiekanych o dużym stopniu porowatości (o charakterze otwartym) dyfuzja azotu następuje na wskroś próbek. Natomiast przy gęstości 7,5 g/cm3, przy której w strukturze spieku występują tylko pory zamknięte, tworzy się strefa dyfuzyjna o grubości uzależnionej od parametrów azotowania. Ponadto na podstawie uzyskanych wyników badań opracowano modele fizyczne zjawiska gazowego azotowania materiałów spiekanych. Analiza wyników badań pozwoliła na potwierdzenie postawionej w pracy tezy. Udowodniono, że poprzez zmianę gęstości oraz odpowiedni dobór parametrów regulowanego azotowania gazowego, można podwyższyć twardość metalowych materiałów spiekanych, ich odporność na zużycie przez tarcie oraz właściwości wytrzymałościowe.

EN The aim of the thesis was to determine the influence of density and ZeroFlow regulated gas nitriding parameters of sintered materials (Fe-C-Mo) on their structure, as well as on mechanical and tribological properties. Within the thesis, the effects of nitriding of samples with density of 6,4; 7,1and 7,5 g/cm3 were evaluated. The research results confirmed different behavior of sintered materials under the influence of gas nitriding depending on their density. For sintered materials with high porosity (of open characteristics), the diffusion of nitrogen takes place throughout samples. In case of density of 7,5 g/cm3, when in the structure of a sinter only closed pores are present, the diffusion zone is created with the thickness dependant on nitriding parameters. Moreover, basing on obtained tests results, physical models of the phenomenon of gas nitriding of sintered materials were elaborated. The analysis of research results allowed to confirm the argument put in the thesis. It was proved that by modifying density and proper selection of regulated gas nitriding parameters, it is possible to increase the hardness of metal sintered materials, their wear resistance resulting from friction and improve their strength properties.

Number of pages

135

OECD domain

materials engineering

KBN discipline

materials engineering

Signature of printed version

DrOIN 1576

On-line catalog

to201480567

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Janusz Mielniczuk

Place

Poznań, Polska

Date

28.02.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Senatorski

Place

Warszawa, Polska

Date

27.02.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.04.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.