Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Światłoutwardzalne stałe elektrolity polimer - ciecz jonowa

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Ionic liquid - based photocurable solid polymer electrolytes

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stałe elektrolity polimerowe
  • ciecze jonowe
  • fotopolimeryzacja
  • oddziaływania międzycząsteczkowe
EN
  • solid polymer electrolytes
  • ionic liquids
  • photopolymerization
  • intermolecular interactions
Streszczenie

PL Podjęto badania nad stałymi elektrolitami polimer – ciecz jonowa (SPEs-ILs) otrzymywanymi metodą fotopolimeryzacji. Celem pracy było zbadanie wpływu budowy matrycy polimerowej na wielkość przewodności elektrolitycznej SPEs-ILs. Jako matryce zastosowano szeregi homologiczne polidi(met)akrylanów etoksylowanych bisfenoli o różnym rdzeniu aromatycznym. Do badań wybrano grupę cieczy imidazoliowych o różnej sile oddziaływań pomiędzy kationem i anionem. Wykazano, iż istnieją oddziaływania międzycząsteczkowe pomiędzy matrycą polimerową a kationem i anionem IL, które wpływają na wielkość uzyskiwanej przewodności. Uzyskano jakościową korelację wielkości przewodności elektrolitycznej z wielkością oddziaływań międzycząsteczkowych. Otrzymane wyniki jednoznacznie wykazały kluczową rolę separacji faz w układzie matryca polimerowa – IL. Wpływa ona zarówno na szybkość polimeryzacji, jak i wielkość oddziaływań międzycząsteczkowych, ale przede wszystkim na wielkość przewodności elektrolitycznej: przewodność rośnie ze wzrostem stopnia separacji faz.

EN The work is devoted to solid polymer electrolytes containing ionic liquids (SPEs-ILs), prepared in situ by photopolymerization. The main aim of the work was to investigate the influence of the polymer matrix structure on SPEs-ILs ionic conductivity. The selected matrices were based on homologous series of ethoxylated bisphenol di(meth)acrylates with different aromatic core; ionic liquids used consisted of imidazolium cations and various anions. It was shown that there are interactions between the polymer matrix and the IL’s cation and anion that affect the SPEs-ILs conductivity; a qualitative correlation between the ionic conductivity and the magnitude of intermolecular interactions was found. The results obtained clearly indicate the crucial role of phase separation between the ionic liquid and the polymer matrix. It influences both the polymerization rate as well as intermolecular interactions, but first of all affects the ionic conductivity: the stronger the phase separation, the higher the ionic conductivity.

Liczba stron

211

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1580

Katalog on-line

to201480555

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Aleksander Ciszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.12.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej W. Trochimczuk

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

06.12.2013

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.01.2014

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna, w specjalności: chemia i technologia polimerów