Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Hybrid techniques of depth map estimation and their application in three-dimensional video systems

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Hybrydowe techniki wyznaczania map głębi i ich wykorzystanie w systemach obrazu trójwymiarowego

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • multi-view
  • depth estimation
  • time-of-flight
  • data fusion
PL
  • wielowidokowy
  • estymacja głębi
  • pomiar czasu propagacji
  • fuzja danych
Streszczenie

EN The dissertation addresses fusion of video data and time-of-flight (ToF) depth data acquired by a hybrid mutli-camera system. The goal is to obtain higher quality depth maps than can be attained through either one of those techniques. The author proposes modifications to state-of-the-art depth estimation algorithms so they are able to use both video data and ToF data. The evaluation of the proposed algorithms is done through objective assessment of virtual view quality (using PSNR) and through direct depth map comparison with a ground-truth reference. For the former a set of representative multi-view video sequences, recommended by the MPEG group is used. For the latter the dataset from the Middlebury database is used. The author also proposes an algorithm aimed at increasing inter-view consistency of depth maps thus allowing them to be compressed more efficiently by a multi-view codec. The increase of compression efficiency is proved using sequences recommended by the MPEG group.

PL Rozprawa dotyczy fuzji danych wizyjnych oraz danych z kamer głębi ToF zarejestrowanych poprzez hybrydowy system wielokamerowy. Celem jest uzyskanie map głębi o wyższej jakości niż pozwala na to tylko jedna z tych technik. Autor proponuje modyfikacje do zgodnych ze stanem wiedzy algorytmów estymacji głębi, dzięki czemu mogą one wykorzystywać zarówno dane wizyjne jak i dane ToF. Ocena proponowanych algorytmów została przeprowadzona za pomocą obiektywnej oceny jakości widoku wirtualnego (używając PSNR) oraz przez bezpośrednie porównanie map głębi z mapą głębi odniesienia. W pierwszym porównaniu wykorzystano zbiór reprezentatywnych sekwencji wielowidokowych, zalecany przez grupę MPEG. W drugim zbiór danych z bazy Middlebury. Autor proponuje również algorytm poprawiający spójność międzywidokową map głębi przez co mogą one zostać skompresowane z większą efektywnością przez kodek wielowidokowy. Wzrost efektywności kompresji został udowodniony na zestawie sekwencji zalecanych przez grupę MPEG.

Liczba stron

229

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

telekomunikacja

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2029

Katalog on-line

to2018998125

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Atanas Gotchev

Miejsce

Tampere, Finlandia

Data

10.05.2019

Język

angielski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Strumiłło

Miejsce

Łódź, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: informatyka techniczna i telekomunikacja