Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Identyfikacja stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Streszczenie

PL Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej jest identyfikacja stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono ogólnych schemat postępowania podczas analizy działania systemu produkcyjnego za pomocą metody symulacyjnej (przedsięwzięcia symulacyjnego). Określono również charakter działań podejmowanych na każdym z opisanych etapów tego procesu. W części tej zawarto również obecny stan wiedzy w zakresie identyfikacji fazy stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Omówiony stan wiedzy dotyczy: rozruchu systemów produkcyjnych, literatury przedmiotu oraz funkcjonalności oprogramowania symulacyjnego w zakresie rozruchu modeli symulacyjnych. W pracy zaproponowano autorską metodę identyfikacji początku stanu ustalonego, stanowiącą modyfikację jednej z najczęściej stosowanych w przedmiotowym problemie metod identyfikacji, tzn. metody Welcha. Zdefiniowano w tym celu mierzalne kryterium identyfikacji początku stanu ustalonego, zastępując istniejące w metodzie oryginalnej kryterium subiektywne. Opracowaną metodę poddano następnie badaniom, mającym na celu określenie jej właściwości. W tym celu przeprowadzono szereg eksperymentów numerycznych, polegających na próbach identyfikacji początku fazy stanu ustalonego modelu symulacyjnego. Posłużono się w tym celu utworzonym na potrzeby pracy autorskim modelem matematycznym, imitującym obserwacje pochodzące z modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Forma zastosowanych modeli matematycznych pozwala na dokładne określenie wzorca fazy rozruchu oraz początku stanu ustalonego, umożliwiając tym samym wyznaczenie właściwości zaproponowanej metody. W części praktycznej pracy przedstawiono również przykład zastosowania opracowanej metody do identyfikacji początku stanu ustalonego modelu symulacyjnego rzeczywistego systemu produkcyjnego o złożonym sposobie działania.

Liczba stron

137

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1544

Katalog on-line

to201480412

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Bożena Skołud

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

03.09.2013

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Edward Pająk

Miejsce

Poznań, Polska

Data

26.08.2013

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.10.2013

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: modelowanie procesów produkcyjnych