Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Identyfikacja stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Abstract

PL Tematem niniejszej rozprawy doktorskiej jest identyfikacja stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Praca składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej przedstawiono ogólnych schemat postępowania podczas analizy działania systemu produkcyjnego za pomocą metody symulacyjnej (przedsięwzięcia symulacyjnego). Określono również charakter działań podejmowanych na każdym z opisanych etapów tego procesu. W części tej zawarto również obecny stan wiedzy w zakresie identyfikacji fazy stanu ustalonego modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Omówiony stan wiedzy dotyczy: rozruchu systemów produkcyjnych, literatury przedmiotu oraz funkcjonalności oprogramowania symulacyjnego w zakresie rozruchu modeli symulacyjnych. W pracy zaproponowano autorską metodę identyfikacji początku stanu ustalonego, stanowiącą modyfikację jednej z najczęściej stosowanych w przedmiotowym problemie metod identyfikacji, tzn. metody Welcha. Zdefiniowano w tym celu mierzalne kryterium identyfikacji początku stanu ustalonego, zastępując istniejące w metodzie oryginalnej kryterium subiektywne. Opracowaną metodę poddano następnie badaniom, mającym na celu określenie jej właściwości. W tym celu przeprowadzono szereg eksperymentów numerycznych, polegających na próbach identyfikacji początku fazy stanu ustalonego modelu symulacyjnego. Posłużono się w tym celu utworzonym na potrzeby pracy autorskim modelem matematycznym, imitującym obserwacje pochodzące z modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych. Forma zastosowanych modeli matematycznych pozwala na dokładne określenie wzorca fazy rozruchu oraz początku stanu ustalonego, umożliwiając tym samym wyznaczenie właściwości zaproponowanej metody. W części praktycznej pracy przedstawiono również przykład zastosowania opracowanej metody do identyfikacji początku stanu ustalonego modelu symulacyjnego rzeczywistego systemu produkcyjnego o złożonym sposobie działania.

Number of pages

137

Signature of printed version

DrOIN 1544

On-line catalog

to201480412

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Full text of dissertation

no permission to download file

Access level to full text

archive

First review

Bożena Skołud

Place

Gliwice, Polska

Date

03.09.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Second review

Edward Pająk

Place

Poznań, Polska

Date

26.08.2013

Language

polish

Review text

no permission to download file

Access level to review text

archive

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.10.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: modelowanie procesów produkcyjnych

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.