Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania elektrycznych, optycznych i innych właściwości materiałowych cienkich warstw nanorurek węglowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Studies of electrical, optical and other material properties of carbon nanotubes thin layers

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • cienkie warstwy
  • nanorurki węglowe
  • Langmuir
EN
  • thin layers
  • carbon nanotubes
  • Langmuir
Streszczenie

PL Prezentowana dysertacja doktorska stanowi cykl artykułów naukowych, w których scharakteryzowano cienkie warstwy jedno- i wielościennych nanorurek węglowych uzyskane na granicy faz woda-powietrze oraz na podłożach stałych. Warstwy wytwarzano metodą Langmuira i autorską zmodyfikowaną metodą Langmuira, a przenoszono na podłoża stałe metodami Langmuira-Blodgett oraz Langmuira-Schaefera. Badano właściwości spektroskopowe z zakresu od średniej podczerwieni do ultrafioletu, właściwości elektryczne wyznaczając charakterystyki stałoprądowej rezystancji w funkcji temperatury oraz topografię metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej. Poza podstawowymi parametrami spektroskopowymi, stosunkiem przewodnictwa elektrycznego do optycznego i aranżacji nanorurek analizowano także mechanizm przewodnictwa elektrycznego warstw posługując się dostępnymi modelami teoretycznymi.

EN The doctoral dissertation is a series of articles concerning thin layers of single- and multi-wall carbon nanotubes properties at a water-air interface and on solid substrates. The carbon nanotube floating films are obtained using regular Langmuir method and the modified Langmuir method. The layers are transferred to solid substrates using the Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer methods. The spectroscopic properties from mid-infrared to ultraviolet range were examined and electrical properties were determined by the constant-current resistance versus temperature characteristics investigations. Furthermore, the topography of the layers was analyzed by means of light and electron microscopy. In addition to the basic spectroscopic parameters, the electrical to optical conductivity ratio and the nanotubes arrangement in the layers, the mechanism of electric conductivity was also analyzed using available theoretical models.

Liczba stron

90

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2031

Katalog on-line

to2018998129

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Godlewski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

17.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Roman Świetlik

Miejsce

Poznań, Polska

Data

29.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa