Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badania elektrycznych, optycznych i innych właściwości materiałowych cienkich warstw nanorurek węglowych

Authors

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Fizyki, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

Title variant

EN Studies of electrical, optical and other material properties of carbon nanotubes thin layers

Language

polish

Keywords
PL
  • cienkie warstwy
  • nanorurki węglowe
  • Langmuir
EN
  • thin layers
  • carbon nanotubes
  • Langmuir
Abstract

PL Prezentowana dysertacja doktorska stanowi cykl artykułów naukowych, w których scharakteryzowano cienkie warstwy jedno- i wielościennych nanorurek węglowych uzyskane na granicy faz woda-powietrze oraz na podłożach stałych. Warstwy wytwarzano metodą Langmuira i autorską zmodyfikowaną metodą Langmuira, a przenoszono na podłoża stałe metodami Langmuira-Blodgett oraz Langmuira-Schaefera. Badano właściwości spektroskopowe z zakresu od średniej podczerwieni do ultrafioletu, właściwości elektryczne wyznaczając charakterystyki stałoprądowej rezystancji w funkcji temperatury oraz topografię metodami mikroskopii świetlnej i elektronowej. Poza podstawowymi parametrami spektroskopowymi, stosunkiem przewodnictwa elektrycznego do optycznego i aranżacji nanorurek analizowano także mechanizm przewodnictwa elektrycznego warstw posługując się dostępnymi modelami teoretycznymi.

EN The doctoral dissertation is a series of articles concerning thin layers of single- and multi-wall carbon nanotubes properties at a water-air interface and on solid substrates. The carbon nanotube floating films are obtained using regular Langmuir method and the modified Langmuir method. The layers are transferred to solid substrates using the Langmuir-Blodgett and Langmuir-Schaefer methods. The spectroscopic properties from mid-infrared to ultraviolet range were examined and electrical properties were determined by the constant-current resistance versus temperature characteristics investigations. Furthermore, the topography of the layers was analyzed by means of light and electron microscopy. In addition to the basic spectroscopic parameters, the electrical to optical conductivity ratio and the nanotubes arrangement in the layers, the mechanism of electric conductivity was also analyzed using available theoretical models.

Number of pages

90

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 2031

On-line catalog

to2018998129

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jan Godlewski

Place

Gdańsk, Polska

Date

17.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Roman Świetlik

Place

Poznań, Polska

Date

29.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

25.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa