Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Realisation of railway construction works with efficient rail traffic operations

Language

polish

Keywords
PL
  • kolejowe roboty budowlane
  • utrudnienia ruchowe
  • zamknięcia torowe
EN
  • railway construction works
  • traffic disruptions
  • track possessions
Abstract

PL W pracy podjęto problematykę wpływu wykonywania kolejowych robót budowlanych na możliwości sprawnego prowadzenia ruchu pociągów. Zaproponowano 6-etapową autorską metodę analizy wpływu robót utrzymaniowych i modernizacyjnych na ruch pociągów. Opracowano modele optymalizacyjne wspomagające planowanie zamknięć torowych, a do analizy probabilistycznego procesu realizacji rozkładu jazdy wykorzystano techniki symulacyjne, uwzględniając opóźnienia pociągów i opóźnienia w realizacji robót budowlanych. Zaprezentowano zastosowanie autorskiej metody do rozwiązania praktycznych zagadnień inżynierskich, z uwzględnieniem m.in. wpływu na wielkość utrudnień ruchowych wybranej technologii robót wymiany nawierzchni kolejowej, a także porównano zamknięcia jedno- i dwutorowe. W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych również dla tzw. odcinków modelowych o zróżnicowanych parametrach ruchowo-eksploatacyjnych.

EN This doctoral thesis focuses on the impact of carrying out railway engineering works on the efficient rail traffic operations. A proposal of a six-stage, proprietary method of analysing the impact of maintenance and modernisation work on the train service is presented. Optimization models have been developed to support the track closures planning process and simulation techniques were used to analyse a probabilistic train traffic, taking into account the delays of trains and delays in the completion of the construction work. The application of the proprietary method to handle practical engineering tasks is presented, taking into account e.g. the impact of the selected technology of track superstructure replacement on the extent of train service disruption and comparing the effects of single-track and double-track closures. The results of research carried out for model sections with diverse operating and performance parameters have been also presented.

Number of pages

199

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

construction

Signature of printed version

DrOIN 1985

On-line catalog

to2020500413

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Włodzimierz Czyczuła

Place

Kraków, Polska

Date

12.09.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Kruszyna

Place

Wrocław, Polska

Date

02.08.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.11.2019

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.