Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wykonywanie kolejowych robót budowlanych a sprawne prowadzenie ruchu pociągów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Realisation of railway construction works with efficient rail traffic operations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kolejowe roboty budowlane
  • utrudnienia ruchowe
  • zamknięcia torowe
EN
  • railway construction works
  • traffic disruptions
  • track possessions
Streszczenie

PL W pracy podjęto problematykę wpływu wykonywania kolejowych robót budowlanych na możliwości sprawnego prowadzenia ruchu pociągów. Zaproponowano 6-etapową autorską metodę analizy wpływu robót utrzymaniowych i modernizacyjnych na ruch pociągów. Opracowano modele optymalizacyjne wspomagające planowanie zamknięć torowych, a do analizy probabilistycznego procesu realizacji rozkładu jazdy wykorzystano techniki symulacyjne, uwzględniając opóźnienia pociągów i opóźnienia w realizacji robót budowlanych. Zaprezentowano zastosowanie autorskiej metody do rozwiązania praktycznych zagadnień inżynierskich, z uwzględnieniem m.in. wpływu na wielkość utrudnień ruchowych wybranej technologii robót wymiany nawierzchni kolejowej, a także porównano zamknięcia jedno- i dwutorowe. W pracy przedstawiono wyniki badań wykonanych również dla tzw. odcinków modelowych o zróżnicowanych parametrach ruchowo-eksploatacyjnych.

EN This doctoral thesis focuses on the impact of carrying out railway engineering works on the efficient rail traffic operations. A proposal of a six-stage, proprietary method of analysing the impact of maintenance and modernisation work on the train service is presented. Optimization models have been developed to support the track closures planning process and simulation techniques were used to analyse a probabilistic train traffic, taking into account the delays of trains and delays in the completion of the construction work. The application of the proprietary method to handle practical engineering tasks is presented, taking into account e.g. the impact of the selected technology of track superstructure replacement on the extent of train service disruption and comparing the effects of single-track and double-track closures. The results of research carried out for model sections with diverse operating and performance parameters have been also presented.

Liczba stron

199

Dziedzina wg OECD

inżynieria lądowa

Dyscyplina wg KBN

budownictwo

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1985

Katalog on-line

to2020500413

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Włodzimierz Czyczuła

Miejsce

Kraków, Polska

Data

12.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Kruszyna

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.11.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport