Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Ultracienkie warstwy pochodnych perylenu i azobenzenu dla zastosowań w optoelektronice

Authors

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Ultrathin films of perylene and azobenzene derivatives for application in optoelectronic

Language

polish

Keywords
PL
  • pochodne perylenu
  • pochodne azobenzenu
  • ultracienkie warstwy
  • optoelektronika
EN
  • perylene derivatives
  • azobenzene derivatives
  • ultrathin films
  • optoelectronic
Abstract

PL Na rozprawę doktorską składa się cykl czterech artykułów naukowych poświęconych ultracienkim warstwom pochodnych perylenu i azobenzenu o potencjale aplikacyjnym w optoelektronice. Do badań wybrano chlorowane i niechlorowane estry kwasu peryleno-3,4,9,10-tetrakarboksylowego o różnych długościach łańcuchów węglowodorowych oraz związki azowe o amfifilowej i niejonowej budowie z łańcuchami alkilowymi lub alkoksylowymi dołączonymi w para pozycjach rdzenia azowego. Ultracienkie warstwy badanych związków organicznych wytwarzano przy pomocy technik Langmuira-Blodgett i rozwirowywania z roztworu. Do ich charakteryzacji wykorzystano metody z zakresu stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej oraz mikroskopii polaryzacyjnej kąta Brewstera i sił atomowych. Ponadto, wytworzono i przeprowadzono charakteryzację diod elektroluminescencyjnych z wybranymi pochodnymi perylenu w warstwach emisyjnych oraz przełączników molekularnych bazujących na badanych pochodnych azobenzenu.

EN The presented thesis consists of a cycle of four scientific articles devoted to ultrathin films of perylene and azobenzene derivatives showing application potential in optoelectronic. Chlorinated and non-chlorinated perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acids with different alkyl chains length as well as amphiphilic and non-ionic azo compounds with alkyl and alkyloxy chains in para positions were chosen for research. The ultrathin films of the investigated compounds were fabricated with the usage of a Langmuir-Blodgett method and a spin-coating technique. Their characterization was carried out applying steady-state and time-resolved optical spectroscopy methods as well as a Brewster angle and atomic force microscopy. Furtheremore, organic light emitting diodes with the selected perylene derivatives in emitting layers and optical molecular switches based on azobenzene derivatives were fabricated and characterized.

Number of pages

117

OECD domain

physical sciences

KBN discipline

physics

Signature of printed version

DrOIN 2034

On-line catalog

to2018998128

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Piotr Bojarski

Place

Gdańsk, Polska

Date

20.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Myśliwiec

Place

Wrocław, Polska

Date

27.05.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.06.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.