Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ultracienkie warstwy pochodnych perylenu i azobenzenu dla zastosowań w optoelektronice

Autorzy

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ultrathin films of perylene and azobenzene derivatives for application in optoelectronic

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • pochodne perylenu
  • pochodne azobenzenu
  • ultracienkie warstwy
  • optoelektronika
EN
  • perylene derivatives
  • azobenzene derivatives
  • ultrathin films
  • optoelectronic
Streszczenie

PL Na rozprawę doktorską składa się cykl czterech artykułów naukowych poświęconych ultracienkim warstwom pochodnych perylenu i azobenzenu o potencjale aplikacyjnym w optoelektronice. Do badań wybrano chlorowane i niechlorowane estry kwasu peryleno-3,4,9,10-tetrakarboksylowego o różnych długościach łańcuchów węglowodorowych oraz związki azowe o amfifilowej i niejonowej budowie z łańcuchami alkilowymi lub alkoksylowymi dołączonymi w para pozycjach rdzenia azowego. Ultracienkie warstwy badanych związków organicznych wytwarzano przy pomocy technik Langmuira-Blodgett i rozwirowywania z roztworu. Do ich charakteryzacji wykorzystano metody z zakresu stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej spektroskopii optycznej oraz mikroskopii polaryzacyjnej kąta Brewstera i sił atomowych. Ponadto, wytworzono i przeprowadzono charakteryzację diod elektroluminescencyjnych z wybranymi pochodnymi perylenu w warstwach emisyjnych oraz przełączników molekularnych bazujących na badanych pochodnych azobenzenu.

EN The presented thesis consists of a cycle of four scientific articles devoted to ultrathin films of perylene and azobenzene derivatives showing application potential in optoelectronic. Chlorinated and non-chlorinated perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acids with different alkyl chains length as well as amphiphilic and non-ionic azo compounds with alkyl and alkyloxy chains in para positions were chosen for research. The ultrathin films of the investigated compounds were fabricated with the usage of a Langmuir-Blodgett method and a spin-coating technique. Their characterization was carried out applying steady-state and time-resolved optical spectroscopy methods as well as a Brewster angle and atomic force microscopy. Furtheremore, organic light emitting diodes with the selected perylene derivatives in emitting layers and optical molecular switches based on azobenzene derivatives were fabricated and characterized.

Liczba stron

117

Dziedzina wg OECD

nauki fizyczne

Dyscyplina wg KBN

fizyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2034

Katalog on-line

to2018998128

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Piotr Bojarski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jarosław Myśliwiec

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

27.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria materiałowa