Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Planowanie zrównoważonego rozwoju systemu gazowego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Planning for Sustainable Development of the Gas System

Language

polish

Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono metodykę planowania zrównoważonego rozwoju systemu gazowego. Metodyka oparta jest na ogólnym algorytmie wspomagania podejmowania decyzji pozwalającym na wybór rozwiązań kompromisowych. Przeprowadzona w pracy analiza metod planowania rozwoju systemu gazowego stosowanych obecnie przez samorządy terytorialne, jak i gazowe przedsiębiorstwa energetyczne wykazała, iż są one ograniczone i niekompletne. Zaproponowany w pracy ogólny algorytm planowania zrównoważonego rozwoju systemu gazowego uwzględnia zmiany zachodzące po stronie popytu i podaży rynku gazu ziemnego. Dla opisu tego rynku zaproponowano zbiór czterech kryteriów głównych: kryterium techniczne, kryterium ekonomicznego, kryterium społeczno-środowiskowe oraz kryterium ryzyka. Każde z kryteriów ma charakter złożony, zbudowane jest z podkryteriów i wskaźników opisujących najistotniejsze cechy systemu gazowego. Zaproponowany zbiór kryteriów wykorzystany został do budowy struktury hierarchicznej opisującej problem decyzyjny – problem wyboru kompromisowego scenariusza zrównoważonego rozwoju systemu gazowego. Jako narzędzie decyzyjne w wyborze tego scenariusza zaproponowano analizę hierarchiczną – AHP1. Dla efektywnego wykorzystania metody AHP konieczna była budowa dwóch modeli preferencji decydentów: modelu preferencji dla samorządów lokalnych oraz modelu preferencji dla przedsiębiorstw gazowych. W tym celu przeprowadzono ankietyzację dwóch grup decydentów a uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej pozwalającej na ocenę znaczenia poszczególnych kryteriów głównych oraz podkryteriów w rozwiązaniu zdefiniowanego problemu decyzyjnego. Zaproponowany algorytm wykorzystano w aplikacyjnej części pracy do analizy trzech studiów przypadku związanych z problematyką rozwoju systemu gazowego w skali: (i) globalnej (krajowej), związanej z wariantową oceną rozbudowy systemu gazowego, zaspokajającego zapotrzebowanie na paliwo gazowe części obszaru województwa, (ii) makroregionalnej, związanej z wariantową oceną gazyfikacji wyodrębnionego obszaru kilku gmin, (iii) mikroregionalnej, związanej z gazyfikacją części miejscowości. 1 AHP – (ang. Analytic Hierarchy Process) analityczny proces hierarchiczny

EN This paper presents the methodology of planning for sustainable development of the natural gas system. The methodology is based on a general decision support algorithm which allows the selection of compromise solutions. The analysis carried out in the paper has shown that the natural gas system development planning methods, currently used by local authorities and gas companies, are limited and incomplete. A set of four main criteria: technical, economic, social and environmental criteria as well as risk criteria were proposed for a description of the market. Each of these criteria is complex, made up of sub-criteria and indicators describing the most important features of the natural gas system. The proposed set of criteria was used to construct a hierarchical structure describing the decision problem - the problem of selecting a compromise scenario for sustainable natural gas system development. The Analytic Hierarchy Process (AHP) was proposed as a decision-making tool for compromise scenario selection. For the effective use of AHP method it was necessary to construct two preference models of the decision-makers: local authorities’ preference model and gas companies’ preference model. For this purpose, two groups of decision-makers were questioned and the results were statistically analyzed to assess the importance of various criteria and sub-criteria to solve the defined decision problem. The proposed algorithm was used in the application part of the work for the analysis of three case studies connected to the natural gas system development problem issue in scale: (i) global (national) variant associated with the assessment of the natural gas system development satisfying the gas demand in a part of the region, (ii) macro-evaluation variant associated with gasification of isolated area of several communities, (iii) micro-region variant associated with gasification of a part of the city.

Number of pages

177

Signature of printed version

DrOIN 1495

On-line catalog

to201380279

Comments

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

17.05.2013

Unit granting title

Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, w specjalności: gazownictwo i gospodarka energetyczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.