Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Narzędzie służące do obliczania pola temperaturowego transformatora energetycznego na etapie jego projektowania

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The tool for calculating the temperature field of power transformer at the design stage

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • współczynnik przejmowania ciepła
 • pole temperaturowe transformatora energetycznego
 • olej mineralny
 • ester syntetyczny
 • naturalny
 • naturalny o obniżonej lepkości
EN
 • heat transfer coefficient α
 • temperature field of power transformer
 • mineral oil
 • blended low viscosity ester
 • synthetic and natural ester
Streszczenie

PL Tematyka pracy dotyczy wyznaczenia współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnych. Postawiono następującą tezę "wartość współczynnika przejmowania ciepła α cieczy elektroizolacyjnej nie jest, jak podaje to najczęściej literatura, stała tylko zależy ona od wielu różnych czynników ... Do tych czynników będą należeć: rodzaj cieczy elektroizolacyjnej, obciążenie cieplne q powierzchni schładzanej, położenie powierzchni schładzanej względem ziemi, położenie powierzchni schładzanej względem cieczy, miejsce wyznaczania α wzdłuż pionowego położenia powierzchni schładzanej i długość elementu grzejnego.". Szczegółowo opisano cel i zakres pracy doktorskiej oraz obiekt badań. Przedstawiono układ pomiarowy do wyznaczania α. Kolejno zaprezentowano wyniki pomiarów oraz ich analizę. Współczynnik α wyznaczano w zależności od: rodzaju użytej cieczy elektroizolacyjnej, obciążenia cieplnego powierzchni schładzanej q, położenia powierzchni schładzanej względem ziemi (pion, poziom), od miejsca wyznaczenia jego wartości na elemencie grzejnym oraz od długości elementu grzejnego.

EN The subject of doctoral dissertation describes overall way to determine heat transfer coefficient α for electrical insulating liquid. The thesis was made that: ''the value of heat transfer coefficient of insulating liquid is not, as it is currently presented in the literature, constant, but depends on many factors ... type of electrical insulating liquid, thermal load of the heat surface, location of heat surface in regard to the ground, location of the heat surface in regard to heating element, place on heat surface and length of heating element.''. Next the purpose and range of doctoral thesis clearly were shown and the measurement system used to determine the coefficient α of the electrical insulating liquid was presented. In succession the results of the measurements and analysis of them were presented . The α coefficient was determined depending on: the type of electrical insulating liquid which were used, the heat load of the heat surface q, the location of the heat surface relative to the ground (vertical, horizontal), the place on the heating element and the length of the element l. In the end the conclusions and analysis of measurement results were shown.

Liczba stron

87

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2036

Katalog on-line

to2020500405

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Tomasz Boczar

Miejsce

Luboszyce, Polska

Data

24.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Paweł Rózga

Miejsce

Łódź, Polska

Data

08.05.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

17.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika