Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strategic Management of Internet of Things products in the context of organization development

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Internet of Things
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie produktem
  • analiza strategiczna
  • internet rzeczy
EN
  • Internet of Things
  • strategic management
  • product management
  • strategic analysis
Streszczenie

PL Praca dotyczy identyfikacji podstawowych czynników, które wpływają na koniecz-ność zmiany podejścia do zarządzania produktem, zwłaszcza w kontekście globalnej informatyzacji. Głównym celem rozprawy było zaproponowanie modelu analizy stra-tegicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki jego stosowania. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano najważniejsze obszary wykorzystywania produktów z grupy Internet of Things przez użytkowników, a także opisano możliwości rozwojowe tej grupy produktów, uwzględniając perspek-tywę producentów. Wyniki badań posłużyły do stworzenia kompleksowego modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things wraz z charakterystyką każdego z etapów oraz rekomendacjami dotyczącymi wykorzystania poszczególnych narzędzi. Zaproponowana metoda dostosowana jest do charakterystyki produktów z grupy Internet of Things, przy uwzględnieniu zarówno ich cech fizycznych, jak i cyfrowych. Zaletą metody jest łatwość wykorzystania, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

EN The dissertation concerns the identification of basic factors that cause changes in the approach to product management, especially in the context of global computerization. Its primary objective was to propose a model for the strategic analysis of products in the category of the Internet of Things, as well as the methodology of applying this model in practice. Based on empirical research, the most important areas were identified in which products of the Internet of Things are utilised. Additionally, the development possibilities regarding this product group were described, while also taking into account the perspective of the producers of such products. The results of the research were used to create a comprehensive strategic analysis model for products in the category of the Internet of Things, along with the characteristics of each stage and recommendations regarding the use of individual tools. The proposed method is adapted to the characteristics of products of the Internet of Things, taking into account their physical as well as digital characteristics. The main advantage of this method is its ease of use, which is vital for small and medium businesses.

Liczba stron

176

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2039

Katalog on-line

to2018998137

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marianna Jacyna

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Leszek Mindur

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.04.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.05.2019

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości