Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Model analizy strategicznej w zarządzaniu produktami z grupy Internet of Things

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Strategic Management of Internet of Things products in the context of organization development

Language

polish

Keywords
PL
  • Internet of Things
  • zarządzanie strategiczne
  • zarządzanie produktem
  • analiza strategiczna
  • internet rzeczy
EN
  • Internet of Things
  • strategic management
  • product management
  • strategic analysis
Abstract

PL Praca dotyczy identyfikacji podstawowych czynników, które wpływają na koniecz-ność zmiany podejścia do zarządzania produktem, zwłaszcza w kontekście globalnej informatyzacji. Głównym celem rozprawy było zaproponowanie modelu analizy stra-tegicznej produktów z grupy Internet of Things oraz metodyki jego stosowania. Na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych zidentyfikowano najważniejsze obszary wykorzystywania produktów z grupy Internet of Things przez użytkowników, a także opisano możliwości rozwojowe tej grupy produktów, uwzględniając perspek-tywę producentów. Wyniki badań posłużyły do stworzenia kompleksowego modelu analizy strategicznej produktów z grupy Internet of Things wraz z charakterystyką każdego z etapów oraz rekomendacjami dotyczącymi wykorzystania poszczególnych narzędzi. Zaproponowana metoda dostosowana jest do charakterystyki produktów z grupy Internet of Things, przy uwzględnieniu zarówno ich cech fizycznych, jak i cyfrowych. Zaletą metody jest łatwość wykorzystania, co jest szczególnie ważne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

EN The dissertation concerns the identification of basic factors that cause changes in the approach to product management, especially in the context of global computerization. Its primary objective was to propose a model for the strategic analysis of products in the category of the Internet of Things, as well as the methodology of applying this model in practice. Based on empirical research, the most important areas were identified in which products of the Internet of Things are utilised. Additionally, the development possibilities regarding this product group were described, while also taking into account the perspective of the producers of such products. The results of the research were used to create a comprehensive strategic analysis model for products in the category of the Internet of Things, along with the characteristics of each stage and recommendations regarding the use of individual tools. The proposed method is adapted to the characteristics of products of the Internet of Things, taking into account their physical as well as digital characteristics. The main advantage of this method is its ease of use, which is vital for small and medium businesses.

Number of pages

176

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2039

On-line catalog

to2018998137

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marianna Jacyna

Place

Warszawa, Polska

Date

17.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Leszek Mindur

Place

Warszawa, Polska

Date

17.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.05.2019

Unit granting title

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.