Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Modelowanie i analiza oddziaływań zaburzeń elektromagnetycznych na układy instalacji stacjonarnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Modeling and analysis of the effects of electromagnetic disturbances on systems of fixed installations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kompatybilność elektromagnetyczna
  • instalacje stacjonarne
  • zaburzenia udarowe
  • Matlab/Simulink
EN
  • electromagnetic compatibility
  • fixed installations
  • surge disturbances
  • Matlab/Simulink
Streszczenie

PL Praca łączy zagadnienia z elektrotechniki, kompatybilności elektromagnetycznej, energetyki słonecznej, elektroniki oraz sterowania. Opracowano model matematyczny generatora udarowych impulsów zaburzających z uwzględnieniem zaleceń zawartych w normie PN-EN 61000-4-5 wraz z układem sprzęgająco-odsprzęgającym. Opracowano modele symulacyjne wybranych urządzeń elektrycznych i elektronicznych stanowiących elementy składowe instalacji stacjonarnej w postaci układów fotowoltaicznych oraz instalacji oświetleniowych żarowych sterowanych a także energooszczędnych ze źródłami elektroluminescencyjnymi. Przeprowadzono analizę symulacyjną wpływu wybranych zaburzeń elektromagnetycznych na parametry elektryczne i charakterystyki czasowe elementów instalacji stacjonarnej. Przygotowano autorskie stanowiska laboratoryjne oraz przeprowadzono badania własne umożliwiające eksperymentalne potwierdzenie uzyskanych wyników symulacji komputerowych. Wykonano analizę porównawczą uzyskanych wyników pomiarów i symulacji z wykorzystaniem wybranych narzędzi statystycznych.

EN The work combines the issues of electrical engineering, electromagnetic compatibility, solar energy, electronics and control. A mathematical model of a surge impulse generator was developed, taking into account the recommendations contained in the PN-EN 61000-4-5 standard together with a coupling-decoupling system. Simulation models of selected electrical and electronic devices constituting components of the fixed installation in the form of photovoltaic systems and controlled incandescent lighting installations as well as energy-saving with electroluminescent sources were developed. A simulation analysis of the impact of selected electromagnetic disturbances on electrical parameters and time characteristics of fixed installation elements was carried out. Proprietary laboratory stands were prepared and own research was carried out enabling experimental confirmation of the obtained results of computer simulations. A comparative analysis of obtained measurement and simulation results was performed using selected statistical tools.

Liczba stron

146

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

elektrotechnika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1986

Katalog on-line

to2020500401

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Grzegorz Masłowski

Miejsce

Rzeszów, Polska

Data

20.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Rybarczyk

Miejsce

Leszno, Polska

Data

18.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

22.10.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika