Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie utrzymania samolotów wielozadaniowych F-16

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Risk management in the maintenance system of the multirole F-16 aircraft

Language

polish

Keywords
PL
  • źródło zagrożenia
  • zagrożenie
  • identyfikacja zagrożeń
  • zarządzanie ryzykiem
  • samolot wielozadaniowy F-16
EN
  • hazard source
  • hazard
  • hazard identification
  • risk management
  • F-16 multirole aircraft
Abstract

PL Pomimo opracowania i wdrożenia w 2010 roku w Siłach Powietrznych RP Metodyki Zarządzania Ryzykiem, w dalszym ciągu brak jest szczegóło-wych opracowań zagadnień związanych z procesami realizowanymi w sys-temach utrzymania samolotów wielozadaniowych F-16 uwzględniającymi ocenę wpływu ryzyka zagrożeń na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych. Problematyka badawcza rozprawy dotyczy zagrożeń bezpieczeństwa lo-tów generowanych w systemie utrzymania samolotów F-16 stanowiącego kluczowy element systemu zarządzania bezpieczeństwem lotów. Część pierwsza rozprawy stanowi wstęp oraz genezę problematyki roz-prawy, w której przedstawiono charakterystykę lotnictwa taktycznego oraz charakterystyki wypadkowości samolotów F-16. W części wstępnej roz-prawy zaprezentowano podstawowe zagadnienia związane z utrzymaniem samolotów wielozadaniowych F-16. Przeanalizowano oraz porównano sys-temy utrzymania funkcjonujące w lotnictwie taktycznym Polskich Sił Po-wietrznych. Część druga pracy stanowi charakterystykę oraz porównanie metod zarządzania ryzykiem stosowanych w lotnictwie zarówno wojsko-wym jak i cywilnym. Głównym celem rozprawy było opracowanie metody pozwalającej na efektywne zarządzanie ryzykiem zagrożeń w systemie utrzymania samolo-tów wielozadaniowych F-16. Opracowano autorski modelu ryzyka dedy-kowany domenie analiz stanowiącej system utrzymania samolotów F 16 i uwzględniający problematykę udziału czynnika ludzkiego w procesach realizowanych w domenie analiz oraz jego wpływu na poziom bezpieczeń-stwa realizowanych zadań lotniczych. Przydatność metody wykazano poprzez jej zastosowanie dla domeny analiz związanej z procesem usuwania skomplikowanych niezdatności sil-ników lotniczych F100. Efektem przeprowadzonych rozważań są propozy-cje systemowych rozwiązań mających na celu ograniczenie ryzyka zagro-żeń w systemie utrzymania samolotów wielozdaniowych F-16. Rozprawa stanowi rozwiązanie istotnych zagadnień praktycznego zasto-sowania procedur zarządzania ryzykiem wspierających proces eksploatacji samolotów F-16.

EN Although it has already been eight years since Polish Air Forces devel-oped and implemented Risk Management Methodology, still no one has taken under detailed consideration and concern processes conducted in the maintenance systems of the multirole F-16 aircraft, assessing hazards risk effect on the flight operations safety. Research conducted in this dissertation is concerned with the safety haz-ards generated in the maintenance system of the multirole F-16 aircraft be-ing the key element of the safety management system. First part of the dissertation is the genesis and introduction to the main research issue, where polish tactical air forces and F-16 mishap characteris-tics were presented. In the first part of the dissertation main issues of the F-16 maintenance system were discussed. The main purpose of this part was to compare two types of maintenance systems existing in polish tactical air forces. Second part of this dissertation is the characteristics and comparison of the risk management methods used in military and civilian aviation. The main purpose of this dissertation is to develop risk management method which could be effectively used in the maintenance system of the multirole F-16 aircraft. New risk model dedicated to the analysis domain being the maintenance system of the multirole F-16 aircraft was developed and presented. This model includes human factors issues and their influ-ence on the processes conducted in the domain analysis as well as flight operations safety level. Relevance of this method was confirmed by its application in the analy-sis domain for the processes performed at the intermediate maintenance level, such as F100 aircraft engine discrepancy removal. As a result of the considerations, new system improvements were proposed in order to miti-gate hazards risk in the maintenance system of the multirole F-16 aircraft. Dissertation constitutes solution and guidance for the practical imple-mentation of the risk management procedures supporting F-16 flight opera-tions.

Number of pages

171

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1972

On-line catalog

to2018998328

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Chruzik

Place

Dąbrowa Górnicza, Polska

Date

15.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Mariusz Zieja

Place

Warszawa, Polska

Date

25.02.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.03.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.