Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kompensacja wpływu warunków termicznych na profilometryczne pomiary nierówności powierzchni

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Compensation of the thermal conditions influence on the profilometric surface asperities measurements

Language

polish

Keywords
PL
  • topografia powierzchni
  • diagnostyka termalna
  • algorytm kompensacyjny
EN
  • surface topography
  • thermal diagnostics
  • compensation algorithm
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono problematykę dotyczącą aspektów termicznych i ich oddziaływania na stereometryczne pomiary nierówności powierzchni z wykorzystaniem profilometrów stykowych. Przeprowadzono analizy wpływu wewnętrznych źródeł ciepła pochodzących od napędów profilometrów i podzespołów elektronicznych, a także zmian wartości temperatury otoczenia urządzenia pomiarowego podczas trwania pomiarów. Efektem tych działań było napisanie oprogramowania z zaimplementowanym algorytmem korekcyjnym redukującym wpływ zarówno wewnętrznych źródeł ciepła jak i zewnętrznych fluktuacji temperatury otoczenia profilometru. Opisano metodykę wyznaczania potrzebnych parametrów korekcyjnych. Dodatkowo określono przedział czasu potrzebnego do stabilizacji termicznej wybranych konstrukcji profilometrów i sprecyzowano czas po jakim należy rozpocząć pomiar nierówności powierzchni.

EN The doctoral thesis presents the issues related to thermal aspects and their impact on stereometric measurements of surface irregularities with the use of contact profilometers. Analyses of the influence of internal heat sources originating from the drives of profilometers and electronic subassemblies were carried out, as well as the influence of temperature changes of the environment of the measuring device during the measurements. The result of these activities was the creation of software with an implemented correction algorithm that reduces the effect of both internal heat sources and external fluctuations in the temperature of environment of the profilometer . Additionally, the time of thermal stabilization of selected structures of profilometers was determined and the time after which the surface unevenness should be measured was specified.

Number of pages

195

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1932

On-line catalog

to201990805

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Czesław Łukianowicz

Place

Koszalin, Polska

Date

10.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Paweł Pawlus

Place

Rzeszów, Polska

Date

13.09.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

12.12.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: metrologia i systemy pomiarowe