Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Ocena przydatności popiołu lotnego jako wypełniacza do mieszanek mineralno-asfaltowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Assess the suitability of fly ashes as filler for hot mix asphalt

Year of publication

2013

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2013 | Journal number: nr 15

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL Publikacja przedstawia wyniki badań cech strukturalnych i właściwości funkcjonalnych popiołów lotnych z elektrowni opalanej węglem brunatnym. Głównym celem pracy jest poznanie właściwości strukturalnych i funkcjonalnych popiołów lotnych z punktu widzenia możliwości zastosowania ich jako wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA). Analiza wyników badań m.in. uziarnienia, powierzchni właściwej, zawartości wolnych przestrzeni, przyrostu temperatury mięknienia wg „PiK” oraz lepkości dynamicznej zaczynów asfaltowych wykazała, że analizowane popioły lotne nie spełniają wymagań jako wypełniacze do MMA, gdyż powodują zbyt duże oddziaływanie usztywniające. Rezultaty badań wykazały też, że popioły te, jako wypełniacze mieszane (z udziałem tradycyjnie stosowanego wypełniacza wapiennego), spełniają wymagania stawiane wypełniaczom do MMA.

EN The paper presents the results of the structural features and functional properties of fly ashes from lignite-fired power plant. The main purpose of the study is to get to know the structural and functional properties of fly ashes from the perspective of their use as fillers for Hot-Mix Asphalt (HMA). Analysis of the results of such as grain-size distribution, specific surface, air voids of dry compacted fillers, increase in the softening point using the Ring & Ball method and dynamic viscosity showed that studied fly ashes doesn't meet the requirements as a filler for HMA (ashes cause excessive stiffening effect). Research results also showed that these ashes as “fillers mixed”, can meet the requirements of fillers to HMA.

Pages (from - to)

131 - 143

Ministry points / journal

4.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.