Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Nowe struktury urbanistyczne a tożsamość na przykładzie współczesnego osiedla mieszkaniowego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN A new urban structure and identity in the new residential examples

Rok publikacji

2014

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka

Rocznik: 2014 | Numer: Z. 30

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • tożsamość
  • kontekst
  • skala urbanistyczna
  • przestrzeń publiczna
  • integracja
  • społeczności lokalne
  • wartości krajobrazowe
Streszczenie

PL Artykuł jest próbą analizy nowo powstających osiedli mieszkaniowych, których układ urbanistyczny oraz użyte formy architektoniczne nawiązują do zabudowy miejskiej, choć są wprowadzane w struktury zabudowy wiejskiej. Są one reklamowane przez deweloperów jako „przyszłość naszych miast", mimo że ich układ kompozycyjny i jakość przestrzenna nie odnoszą się w żaden sposób do zastanego kontekstu, niszcząc tym samym tożsamość człowieka z miejscem i utrwalając chaos przestrzenny.

EN This article is an attempt to analyze emerging residential areas, whichused urban composition and architectural forms refer to citydevelopment, but are placed in the rural urban structure. They arepromoted by developers as "the future of our cities", even though their compositional and spatial quality does not refer in any way to theambient context, thus destroying the identity of the man with the place and consolidating spatial chaos.

Strony (od-do)

43 - 51

Punktacja MNiSW / czasopismo

3

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

3