Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Aspekty pracy wyjściowego filtru LC w energoelektronicznym źródle napięcia

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Aspects of the work of a LC output filter in a power electronics voltage source

Year of publication

2014

Published in

Przegląd Elektrotechniczny

Journal year: 2014 | Journal number: nr 11

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • energoelektroniczne źródło sterowane
  • filtr LC
  • MSI
  • współczynnik tłumienia
EN
  • damping factor
  • LC filter
  • power electronics controlled source
  • PWM
Abstract

PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty pracy filtru LC zaimplementowanego w energoelektronicznym sterowanym źródle napięcia, którego zadaniem jest minimalizacja składowej nośnej modulacji impulsowej w napięciu wyjściowym źródła. Niewielka wartość współczynnika tłumienia filtru – w połączeniu z sygnałem o dużej dynamice zmian na jego wejściu – prowadzić może do wystąpienia w napięciu wyjściowym filtru składowej oscylacyjnej o amplitudzie, której wartość może znacznie przekraczać parametry znamionowe układu. Grozi to uszkodzeniem tak jego części silnoprądowej, jak i odbiornika. Ponadto, w przypadku zmieniających się parametrów odbiornika następuje również zmiana parametrów funkcji transmitancji filtru, co może być przyczyną niestabilnej pracy układu, jako zamkniętego systemu regulacji automatycznej. W artykule zaproponowano rozwiązanie sprzętowe minimalizujące te zjawiska oraz przedstawiono rezultaty badań modelu symulacyjnego źródła.

EN The paper presents selected aspects of the work of a LC filter implemented in a power electronics controlled voltage source, the purpose of which is to minimize PWM components in a source output voltage. A small value of a filter damping factor in conjunction with a control signal about high dynamics of change can cause that in a source output voltage strong oscillatory component can appear. A value of amplitude of this component may exceed nominal system ratings. This may cause damage of both, a filter and a receiver. Moreover, in case of changing of receiver parameters a filter transfer function is also an subject of changes what can lead to unstable of a source work. The article proposes a hardware solution for minimization of this phenomenon. It also presents selected research results of the voltage source simulation model.

Pages (from - to)

78 - 82

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

14

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.