Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Ocena zmian temperatury w nawierzchniach betonowych

Authors

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Assessment of changes in temperature observed in concrete pavements

Year of publication

2018

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2018 | Journal number: nr 27

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • projekty drogowe
  • nawierzchnia betonowa
  • technologia nawierzchni
  • drogi szybkiego ruchu
  • zmiany temperatury
EN
  • road projects
  • concrete pavement
  • pavement technology
  • highway
  • temperature change
Abstract

PL W ostatnich latach liczba projektów drogowych realizowanych przy wykorzystaniu technologii nawierzchni z betonu cementowego systematycznie się zwiększa i dotyczy wielu kluczowych odcinków dróg szybkiego ruchu zlokalizowanych w różnych rejonach Polski o zróżnicowanym klimacie. Dlatego w referacie podjęto problematykę związaną z analizą zmian temperatury w nawierzchniach betonowych, która stanowi jeden z głównych czynników zewnętrznych oddziałujących na płyty, oprócz obciążenia wywieranego na ich powierzchnie przez koła pojazdów. Zwrócono uwagę na wybrane problemy związane z naturalnymi zmianami temperatury otoczenia poprzez zaprezentowanie danych z przykładowych miesięcy, w których określono rzeczywisty gradient temperatury pomiędzy górną i dolną powierzchnią płyty betonowej. W dalszej części opisano również niebezpieczeństwa związane ze znacznymi wahaniami temperatury w okresie doby.

EN In recent years, the number of road projects made with the use of cement concrete pavement technology is systematically increasing and concerns many key sections of highways located in various regions of Poland characterized by a diverse climate. Therefore, the present paper deals with the analysis of temperature change in concrete pavements, which is one of the main external factors affecting slabs, in addition to the loading their surfaces by vehicle wheels. Attention was paid to selected problems related to natural changes in ambient temperature by presenting data from example months, when the actual temperature gradient between the upper and lower surface of the concrete slab was determined. The danger associated with significant temperature fluctuations during the day time were also described.

Pages (from - to)

147 - 156

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.11

URL

http://acei.put.poznan.pl/index.php/acei/article/view/271/222

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.