Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Implementation of alternative algorithms for defining the transformation parameters of USK-2000 and coordinate systems of general layout during the marking operations

Authors

Title variant

PL Implementacja alternatywnych algorytmów do definiowania parametrów transformacji systemu USK-2000 i układu współrzędnych ogólnego położenia podczas stabilizacji

Year of publication

2018

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2018 | Journal number: nr 27

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • GNSS
  • coordinates
  • total station
  • RTN measurements
  • planning work
PL
  • GNSS
  • współrzędne
  • suma stacji
  • pomiary RTN
  • praca planistyczna
Abstract

EN The purpose of the research is designing and analyzing the algorithm of coordinates transformation from the general layout coordinate system in USK-2000 and conversely, minimizing the influence of random errors of RTN corrections and opportunity to eliminate crude errors in the coordinates of geodesic base points, by providing the optimal correlation of point coordinates in two systems with the help of iteration method and its experimental proof. To define the accuracy of the algorithm, both model and experimental works were accomplished on the reference polygon in the conditions of construction site. The suggested algorithm of calculation, that is based on the method of iteration and objective function, that minimizes the lengths of vector, that do not comply with the coordinates received from the measurements allows to transform the point coordinates of the construction area with the mm accuracy. The work focuses on using the iteration method for transformation of the points and implementation of the objective, that minimizes the vector lengths, that are not consistent with the coordinates, resulting from the measurements and calculations. Such approach solves the problem of the errors of the horizontal location of geodesic network points and errors in defining the coordinates of turning points of red lines (projected system of lines that regulates the construction process; any building should not cross the red lines) and existing constructions.

PL Projektowanie i analiza algorytmu transformacji współrzędnych z ogólnego układu współrzędnych USK-2000 i odwrotnie, minimalizacja wpływu losowych błędów decyzji RTN i możliwość wyeliminowania błędów podstawowych we współrzędnych geodezyjnych punktów bazowych, poprzez zapewnienie optymalnej korelacji współrzędnych punktu w dwóch układach za pomocą metody iteracji i jej eksperymentalnego dowodu. Aby określić dokładność algorytmu, wykonano zarówno model, jak i prace eksperymentalne na wieloboku odniesienia w warunkach budowy. Proponowany algorytm obliczania, oparty na metodzie iteracji i funkcji celu, minimalizujący długości wektora, które nie są zgodne z współrzędnymi otrzymanymi z pomiarów, pozwala na przekształcenie współrzędnych punktu w obszarze konstrukcyjnym z dokładnością 1 mm. Praca koncentruje się na zastosowaniu metody iteracji do transformacji punktów i realizacji celu, która minimalizuje długości wektorów, które nie są zgodne ze współrzędnymi, wynikającymi z pomiarów i obliczeń. Takie podejście rozwiązuje problem błędów poziomej lokalizacji geodezyjnych punktów sieci i błędów w definiowaniu współrzędnych punktów zwrotnych czerwonych linii i istniejących konstrukcji.

Pages (from - to)

49 - 60

DOI

10.21008/j.1897-4007.2018.27.04

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.