Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Badanie składowych prądów i momentu w celu wykrywania złożonych uszkodzeń trójfazowej maszyny indukcyjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Investigation of current and torque components in order to detect complicated damages of three-phase induction machine

Year of publication

2018

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2018 | Journal number: Issue 95

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • trójfazowa maszyna indukcyjna
  • złożone uszkodzenia w stojanie i wirniku
  • diagnostyczne składowe prądów i momentu
  • symulacje komputerowe
Abstract

PL W artykule opracowano metodę diagnostyczną dla złożonych uszkodzeń trójfazowej maszyny indukcyjnej, które rozwijają się zarówno w obwodzie stojana, jak i w wirniku. Ich wczesne wykrycie ma istotne znaczenie, gdyż staje się możliwe zapoczątkowanie systematycznego badania w trybie on-line rozwoju stopnia uszkodzenia i zaplanowanie remontu w dogodnym czasie. Wprowadzono metodę obliczania składowych prądów i momentu, których częstotliwość i amplituda mogą spełniać funkcję symptomów diagnostycznych pozwalających na ocenę rodzaju stanu awaryjnego oraz określanie stopnia uszkodzenia. Dla dwustronnej niesymetrii w stojanie i wirniku opracowano model matematyczny trójfazowej maszyny indukcyjnej przy wykorzystaniu zastępczego układu uzwojeń dwufazowych. Dla stanów ustalonych i nieustalonych maszyny wykonano przykładowe symulacje komputerowe, potwierdzające przydatność opracowanej metody.

EN The paper deals with the diagnostic method elaborated for complicated damages of the three-phase induction machine; these faults appear both in the stator and in the rotor circuit. Early faultfinding is of great importance because it makes possible initation of the systematic on-line investigation of development of the damage degree and planning the repair in favourable time. The method of the calculation of current and torque components has been elaborated. The frequency and the amplitude of these quantities can fulfil a function of diagnostic symptoms making possible the determination of the type and degree of the fault. For two-sided asymmetry in the stator and in the rotor, the mathematical model of the three-phase induction machine has been elaborated using the equivalent system of two-phase windings. For the steady and transient states of the machine, the exemplary computer simulations were realized and the results of calculations have been confirmed usefulness of the elaborated method.

Pages (from - to)

187 - 198

DOI

10.21008/j.1897-0737.2018.95.0018

Presented on

Computer Applications in Electrical Engineering 2018, 23-24.04.2018, Poznań, Polska

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

9.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.