Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Etnografia cyfrowa w dostosowywaniu przestrzeni do starzejących się społeczeństw

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Digital ethnography in space adaptation to the needs of ageing society

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2020 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • miasto
  • etnografia cyfrowa
  • percepcja przestrzeni
  • wrażenia przestrzenne
  • zdrowe starzenie się
EN
  • urban space
  • digital ethnography
  • perception of space
  • healthy ageing
  • spatial sensations
Abstract

PL Uwaga skierowana na badania mające przyczynić się do projektowania coraz efektywniej uzdrawiających szpitali nikogo już nie zadziwia. Według postępujących współczesnych tendencji architektura prozdrowotna staje się coraz mniej „szpitalna”. Uzasadniona staje się po-trzeba dbania o jakość przestrzeni przeznaczonej na pobyt osób chorych, czasowo lub trwale wymagających opieki zdrowotnej. Wiedza dotycząca wpływu jakości architektury szpitala na zdrowie i samopoczucie jest coraz bardziej powszechna – coraz większą uwagę poświęcamy też ogólnemu doświadczeniu pacjentów. Czy potrafimy tę wiedzę ekstrapolować na szerszy kontekst środowiska zbudowanego? Celem artykułu jest wskazanie nowych potrzeb i możliwości prowadzenia badań dotyczących interakcji między miastem a jego mieszkańcami. Współczesne tendencje demograficzne i proces urbanizacji z pewnością będą wymuszać zmiany strategii rozwoju miast również w skali architektoniczno-urbanistycznej, dlatego niezwykle istotne jest nieustanne poszerzanie wiedzy o człowieku, by programować przestrzeń promującą zdrowie i zachowującą mieszkańców w dobrej kondycji psychofizycznej oraz społecznej. W artykule przedstawiono nowe metody agregacji danych, które pozwalają analizować jakość miasta względem potrzeb jego użytkowników.

EN The research focused on healing architecture of healthcare facilities is no longer anything new. The progressing trends of improving health through design postulate divergence from the past models of hospital architecture. The new trends stress the importance of the quality of space of facilities for temporary or permanent healthcare. Our awarness of the impact of the hospital architecture on the health and well-being of patients increases, thus, their health condition and experience are becoming priorities, among others. Can we extrapolate this know-how to a wider context of the built environment? The article aims to identify new needs and new research opportunities concerning the interactions between the city and its inhabitants. Modern demographic tendencies and the process of urbanisation are bound to enforce changes in urban development strategies (including architectural design and urban planning). It seems vital to continue further research in the area of the science of human nature with which to design space improving health and stimulating mental and physical condition of its users and their social interactions. The article presents new methods of data collection in order to analyse the urban space quality in view of the needs of its users.

Pages (from - to)

69 - 75

DOI

10.21008/j.2658-2619.2020.1.6

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.