Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza możliwości wykorzystania wybranych hybrydowych układów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Authors

Title variant

EN Analysis the possibility of the use of selected hybrid renewable energy systems

Year of publication

2012

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2012 | Journal number: Issue 70

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • odnawialne źródła energii
  • elektrownia słoneczna
  • elektrownia wiatrowa
  • hybrydowe systemy pozyskiwania energii
Abstract

PL Efektywny i ekologicznie bezpieczny system pozyskiwania energii z przemieszczających się mas powietrza oraz energia pozyskana z promieniowania słonecznego posiada istotne walory energetyczne. Charakterystyczną cechą funkcjonującego w ten sposób systemu gospodarki energią jest zintegrowane zastosowanie kilku skutecznych i ekologicznie nieszkodliwych, wzajemnie współdziałających metod wytwarzania energii. W analizowanych warunkach klimatycznych, pod względem ilości produkowanej energii, elektrownia słoneczna produkuje zbliżone ilości energii w każdej z analizowanych lokalizacji a generowanie energii elektrycznej cechuje duża regularność. Większe zróżnicowanie występuje przy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wiatrowe, wrażliwe na ukształtowanie terenu, warunki klimatyczne i stopień zaawansowania technologicznego. Przeanalizowano sześć lokalizacji, uwzględniono ilość uzyskanej energii i unikniętą emisję zanieczyszczeń gazowych.

EN Effective and ecologically secure system of obtaining energy from moving masses of air and energy collected from solar radiation has a substantial quality. A characteristic feature of functioning energy economy system in this way is an integrated use of several effective and ecologically harmless, mutually interacting energy generation methods. In the analyzed climatic conditions, in terms of quantity of produced energy, solar power produces similar amounts of energy in each of the examined location and electricity generation is characterized by high regularity and predictability. Greater variation occurs in the production of electricity by wind turbines, sensitive to terrain, climatic conditions and level of technological advancement. Six locations were examined; the amount of energy generated and the emission of gaseous pollutants avoided was taken into account.

Pages (from - to)

173 - 180

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.