Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Odbudowa Mostu Łazienkowskiego w Warszawie. Rozwiązania projektowe

Authors

Title variant

EN Reconstruction of the Łazienkowski Bridge in Warsaw

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Abstract

PL W październiku 2015 roku przywrócono ruch samochodowy na odbudowanym Moście Łazienkowskim w Warszawie. Pomimo faktu, iż nie wszystkie prace budowlane zostały jeszcze zakończone, uznaliśmy, że na tym etapie budowy Projektanci powinni przedstawić swój punkt widzenia. Pojawiające się w mediach i środowisku mostowym pytania, uwagi i wątpliwości wymagają naszym zdaniem wyjaśnienia. Wiemy, że skala tego zdarzenia, jego społeczne konsekwencje oraz czas i sposób odbudowy mostu będą jeszcze nie raz omawiane i dyskutowane przy różnych okazjach. Sprawa samego pożaru, jego przebiegu i skutków będzie z pewnością wnikliwie i szczegółowo omówiona przez autorów ekspertyzy spalonej konstrukcji. Również członkowie konsorcjum firm wykonawczych prowadzących odbudowę na pewno będą przedstawiać proces samej budowy. W tym artykule skupimy się na kwestiach projektowych. Spróbujemy opisać tok prac nad projektem i wyjaśnić nasze wybory. Z kilku pomysłów rozwiązań konstrukcyjnych wybrano ostatecznie schemat dwudźwigarowy o przekrojach skrzynkowych i wysokości konstrukcyjnej 1/20 rozpiętości, mniejszej o 0.40 m od istniejących. Dźwigary ustawiono na łożysku w osi istniejących filarów w rozstawie 15.70 m i połączono poprzecznicami płyty ortotropowej rozmieszczonymi co 3.75 m (poprzednio co 2.5 m). Pod zwiększonymi wspornikami chodników pozostawiono przestrzeń dla umieszczenia pomostów dwóch ścieżek rowerowych o szerokości 3.4 m każda a w przestrzeni pomiędzy dźwigarami pozostawiono jednoprzestrzenną strefę dla montażu wszystkich urządzeń obcych i zapewnienie przestrzeni, wymaganej przez gestorów, dla ich obsługi (min. tor dla wózka rewizyjnego do wymiany rur ciepłociągów).

EN In October 2015 the road traffic on the reconstructed Łazienkowski Bridge in Warsaw was renewed. Despite the fact, that not all reconstructive works have been completed, Designers decided to present their point of view. In our opinion, the questions, remarks and doubts presented in mass médias need to be clarified. We realize, that the scale of the event, its social consequences and the period and method of the bridge reconstruction will be discussed in various occasions many times in the future. The fire itself, its spreading and consequences will be for sure thoroughly and in detail described by the experts examining the burnt structure. Also, the members of the consortium carrying out the reconstruction works will be presenting the construction process. In this article, we focus on the designing issues. We will try to describe the designing process and clarify our decisions. From among several construction solutions, finally the two-girder scheme with box cross-sections and the structural height of 1/20 of the span length (smaller by 0,40 m in relation to the existing ones), was selected. The girders, spaced by 15,70 m, were located on the bearing in the axis of the existing pillars, and were joined with diaphragms of the orthotropic plate, spaced every 3,75 m (previously every 2,5 m). Under the lengthened sidewalk cantilevers, the space for platforms with two bicycle paths 3,4 m wide each, was left. The space between the girders was designated for all infrastructure devices and, required by their owners, their maintenance and service (among the others, the track for the inspection truck for replacement of the hot-water pipeline).

Pages (from - to)

81 - 96

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.