Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Przegląd incydentów powstawania pęcherzy pod hydroizolacją na obiektach mostowych

Authors

Title variant

EN Incident formation of the waterproofing blistering on bridges

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • izolacje mostowe
  • papy zgrzewalne
  • pęcherze pod izolacją
  • pęcherze gazowe
Abstract

PL Pęcherze pod izolacjami płyt pomostów obiektów mostowych powstawały zawsze. Powody zjawiska były znane - były to błędy wykonawcze, tak charakterystyczne, że zdiagnozowano je po przecięciu pęcherza i oględzinach izolacji. Pęcherze mogły być wypełnione: wodą lub parą wodną, powietrzem albo rozpuszczalnikami, które nie odparowały z asfaltowego środka gruntującego. W roku 2003 zaobserwowano nowy rodzaj pęcherzy, które były wypełnione gazem. Po przecięciu takich pęcherzy i wypuszczenia z nich gazu izolacja z papy zgrzewalnej samoistnie przyklejała się do podłoża. W artykule zestawiono szacunkowe dane o skali zjawiska „pęcherzenia” w kraju oraz wybrane dane o obiektach mostowych, na których ono wystąpiło. Podano też dane dotyczące składu chemicznego pobranego gazu oraz zaobserwowanego skokowego wzrostu temperatury w otoczeniu obiektu, bezpośrednio przed pojawieniem się pęcherzy. Przedstawiono wyniki dotychczasowych obserwacji i badań, które wskazują na przyczyny powstania pęcherzy gazowych.

EN Blisters under the insulation plate bridges were created forever. The reasons for the phenomena were known - were mistakes regulations, so characteristic that diagnosed them after cutting examination of the bladder and insulation. Blisters can be filled in: water or steam, air or solvents which are not evaporated from the asphalt primer. In 2003, we observed a new type of bubbles, which were filled with gas. After cutting these bubbles and the release of these gas insulation roofing weld able itself from adhering to the substrate. The article summarizes the estimates of the scale of the phenomenon of “blistering” in the country and selected data on bridges, on which it occurred. Also recorded data on the chemical composition of the gas collected and observed an abrupt increase in temperature in the vicinity of the object, just before the appearance of blisters. We presented the results of previous observations and studies that indicate the cause of the gas bubbles.

Pages (from - to)

113 - 124

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.