Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Diagnostyka mostów betonowych w świetle norm europejskich

Authors

Title variant

EN Diagnostics of concrete bridges in accordance with European Standards

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • most betonowy
  • naprawa
  • diagnostyka
  • wytrzymałość betonu na ściskanie
  • zawartość chlorków
  • karbonatyzacja
Abstract

PL Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka jest jednym z istotnych warunków skutecznej naprawy mostu betonowego. Doświadczenia wskazują, że w praktyce bardzo często jest zaniedbywana. Normy europejskie (PN-EN) porządkują te zagadnienia. Ogólne zasady przeprowadzania diagnostyki konstrukcji betonowych przed naprawą reguluje norma PN-EN 1504: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Norma PN-EN 13791:2008. Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych wraz z normami towarzyszącymi określa metody, które mogą być stosowane w celu określenia wytrzymałości betonu na ściskanie. Metodykę badań chemicznych betonu przedstawiają m.in. normy: • PN-EN 14629:2008. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie zawartości chlorków w betonie, • PN-EN 14630:2007. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie głębokości karbonatyzacji w stwardniałym betonie metodą fenoloftaleinową. Analiza licznych przypadków napraw mostów betonowych realizowanych w Polsce w ostatnich latach wskazuje, że badania diagnostyczne przed naprawami pozostawiają wiele do życzenia. Stosowanie sprawdzonych procedur badawczych pozwoliłoby z pewnością na uniknięcie wielu niepowodzeń.

EN Correctly performed diagnostics is essential in effective concrete bridge repair. Experience shows that it is often neglected. The European Standards (PN-EN) help putting these things in order. General rules of performing of concrete structures diagnostics before repair are specified in the standard PN-EN 1504 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Standard PN-EN 13791:2008 Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components together with other related standards define methods that are used to assess the compressive strength of concrete in existing structures. Methods of chemical tests of concrete are mainly presented in standards: • PN-EN 14629:2008. Products and systems for the protection and repair of concrete structures -Test methods - Determination of chloride content in hardened concrete, • PN-EN 14630:2007. Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of carbonation depth in hardened concrete by phenolphthalein method. The analysis of numerous cases of concrete bridges repairs in Poland performed in recent years shows that diagnostic tests before repairs are not sufficient enough. Application of valid research procedures would allow prevent many failures.

Pages (from - to)

199 - 211

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.