Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Strategiczne możliwości rozwoju przedsiębiorstw z branży TSL

Authors

Title variant

EN Strategic development possibilities of enterprises in the TSL industry

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 82

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • strategie rozwoju
  • branża TSL
  • rozwój przedsiębiorstwa
EN
  • development strategies
  • TSL industry
  • enterprise development
Abstract

PL Rozwój przedsiębiorstwa, a jednocześnie całej branży związany jest z opracowaniem, a następnie osiąganiem założeń strategicznych poprzez określone zmiany (jakościowe i ilościowe), które powinny przyczyniać się do budowania przewagi konkurencyjnej tych organizacji w dłuższej perspektywie czasu. Istotne znaczenie ma w tym ujęciu skuteczność strategii rozwojowych podmiotów z branży TSL. Należy zaznaczyć szczególne znaczenie szeroko rozumianych przewozów towarowych i wpływ ich funkcjonowania na działalność pozostałych sektorów gospodarki. Celem badawczym jest opracowanie prognozy zmian liczby przedsiębiorstw branży TSL i określenie założeń strategii rozwojowej tych podmiotów w latach 2020–2024. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że w latach 2020–2024 powinien wystąpić wzrost liczby podmiotów od 158 742 do 168 032 (o 5,85%). Dodatkowo na podstawie analizy SWOT można wskazać, że podmioty z branży TSL powinny obrać w najbliższych latach kierunek strategiczny „maxi-maxi”, który zakłada ukierunkowanie na dynamiczny rozwój.

EN The development of the enterprise and, at the same time, the entire industry is associated with the development and then achievement of strategic assumptions through specific changes (qualitative and quantitative) that should contribute to building the competitiveness and competitive advantage of these organizations in the long run. The effectiveness of development strategies of entities from the TSL sector is important in this approach. The aim of the article is to forecast changes in the number of enterprises in the TSL sector and to define the development strategy of these entities in 2020-2024. The conducted research shows that in the years 2020-2024 there should be an increase in the number of entities from 158742 to 168032 (increase by 5.85%). Additionally, the SWOT analysis indicates that entities from the TSL industry should choose the “maxi-maxi” strategy in the coming years, which assumes focusing on dynamic development.

Pages (from - to)

35 - 51

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.082.03

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.