Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Macro-level comparison of the banking system in Ukraine and Poland

Authors

Title variant

PL Porównanie makropoziomu systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 82

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
 • banks
 • authorized capital
 • regulator
 • banking system
 • threats
 • factors
 • reforming
PL
 • banki
 • kapitał autoryzowany
 • regulator
 • system bankowy
 • zagrożenia
 • czynniki
 • reformowanie
Abstract

EN The article analyzes the features of the banking systems in Ukraine and Poland. The main factors influencing the dynamics of the banking sector in Ukraine are systematized. A retrospective analysis of the banking system’s formation shows that during this period it experienced 4 crises, the catalysts of which are both external and internal factors. The mechanism of functioning of the National Bank of Ukraine’s (NBU) banking supervision system is considered in detail, in particular, the mechanism of control over the functioning of the country's banking system, identification of risks in the activities of banking institutions (CAMELSO rating, determination of early response indicators, etc.). The main achievements of the Ukraine’s banking system in 2019 in terms of seven strategic goals are considered, and the directions for future work are outlined. In order to follow the positive useful experience of Poland, the main stages of the country’s banking system formation are analyzed. Much attention is paid to the aspect of consolidation of bank capital from Polish owners. Due to these actions, it was possible to achieve a significant increase in the volume of banking services in the country and the growth of the banking system as a whole. There is also a significant disparity in the amount of the minimum authorized capital in the banks of Poland and Ukraine and it is proposed that they should reduce the minimum amount of authorized capital for the banks of Ukraine.

PL W artykule przedstawiono analizę cech systemu bankowego na Ukrainie i w Polsce. Usystematyzowano główne czynniki wpływające na dynamikę sektora bankowego na Ukrainie. Dokonano retrospektywnej analizy formowania się systemu bankowego i stwierdzono, że w tym okresie doszło do czterech kryzysów, których katalizatorami są zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Szczegółowo rozpatrzono mechanizm funkcjonowania w systemie nadzoru bankowego NBU, w szczególności mechanizm kontroli nad funkcjonowaniem systemu bankowego kraju, oraz wskazano rodzaje ryzyka w działalności instytucji bankowych (rating CAMELSO, określenie wskaźników wczesnego reagowania itp.). Uwzględniono główne osiągnięcia ukraińskiego systemu bankowego w 2019 r. w zakresie siedmiu celów strategicznych oraz nakreślono kierunki prac na 2020 r. Aby prześledzić pozytywne, użyteczne doświadczenia Polski, przeanalizowano główne etapy tworzenia systemu bankowego w kraju. Wiele uwagi poświęca się takiemu aspektowi, jak konsolidacja kapitału bankowego od polskich właścicieli. Dzięki tym działaniom udało się osiągnąć znaczący wzrost wolumenu usług bankowych w kraju oraz wzrost całego systemu bankowego. W bankach Polski i Ukrainy występuje również znaczna dysproporcja w wysokości minimalnego kapitału zakładowego i proponuje się, aby banki te obniżały minimalną wysokość kapitału zakładowego dla banków Ukrainy.

Pages (from - to)

97 - 108

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.082.07

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

20.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.