Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Innowacja pracownicza – rozważania o współczesnym kontekście

Authors

Title variant

EN Employee-driven-innovation – the contemporary context

Year of publication

2020

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2020 | Journal number: nr 82

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • innowacje pracownicze
  • innowacje oddolne
  • wiedza w organizacji
  • wewnętrzne innowacje
EN
  • employee-driven-innovations
  • bottom-up innovations
  • knowledge in an organization
  • internal innovations
Abstract

PL Zgodnie ze współczesnymi definicjami innowacji pracowniczych każda organizacja ma potencjał do tworzenia wewnętrznych innowacji. Tym potencjałem są pracownicy organizacji, którzy z wykorzystaniem swojej wiedzy, doświadczeń i działań tworzą innowacje w sposób oddolny, w procesie pracy. Celem artykułu jest naświetlenie kontekstu innowacji pracowniczej w organizacjach funkcjonujących w Polsce. Aby osiągnąć ten cel, przedstawiono wybrane anglojęzyczne definicje innowacji pracowniczych, wskazując ich wspólne punkty i różnice. Omówiono obszar innowacji pracowniczych na podstawie przeglądu polskiej literatury, wskazując na występujące nadal w organizacjach zjawisko racjonalizacji. Przeprowadzono rozważania wstępne na temat kontekstu zjawiska w Polsce na podstawie wywiadów indywidualnych z ekspertami przeprowadzonych w okresie od 14 do 30 marca 2020 r. Badania własne skoncentrowano na dwóch aspektach: (1) stopniu zorganizowania procesu oraz (2) zjawiskach charakterystycznych dla organizacji działających w Polsce. Wskazano na niski stopień systemowego podejścia do procesu oraz partycypacji pracowników w tworzeniu innowacji o charakterze oddolnym. Przedstawiono dalsze kierunki badań zjawiska, w tym dotyczące aspektu wiedzy w organizacji.

EN According to contemporary definitions of employee-driven-innovation, each organizaion has the potential to create internal innovations. This potential consists of employees who, basing on their knowledge, experience and interactions, create bottom-up innovations in the course of their work. The aim of the article is to highlight the context of employee-driven-innovation in organizations operating in Poland. To achieve this goal, the similarities and differences between selected definitions are presented. The employee-driven-innovation phenomenon is discussed on the basis of a review of the Polish literature, with a special reference to the rationalization phenomenon. Initial considerations of the Polish context were carried out on the basis of individual expert interviews conducted between March 14th and March 30th, 2020. The author’s research focused on two aspects: (1) the degree of organization of the process and (2) features characteristic for organizations operating in Poland. The results show that a systemic approach to the process and employee participation in bottom-up innovations are rarely implemented in organizations. The directions for further research on the phenomenon are presented, including the aspect of knowledge in an organization.

Pages (from - to)

243 - 260

DOI

10.21008/j.0239-9415.2020.082.15

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

20

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.