Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Od realizmu do abstrakcji. Analiza relacji przestrzennych oraz transformacje formy w rysunku

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN From realism to abstraction. Analysis of spatial relations and transformations of form in drawing

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • relacje przestrzenne
  • transformacje formy
  • rysunek
  • realizm
  • abstrakcja
EN
  • spatial relations
  • transformation of form
  • drawing
  • realism
  • abstraction
Abstract

PL Zarówno realistyczne, jak i abstrakcyjne działania w obszarze rysunku i malarstwa wiążą się z podobnymi problemami badawczymi. Udana kompozycja to harmonijnie zsynchronizowany układ komponentów podlegający zachodzącym między nimi interakcjom. Dynamika napięć pomiędzy formami wpływa na percepcję dzieła. Przejście od realistycznego do abstrakcyjnego ujęcia danego tematu wymaga dokonania analizy współbrzmień między poszczególnymi elementami kompozycji oraz odejścia od ilustracyjnej narracji. Rytmy oraz kierunki tworzone przez formy decydują o charakterze kompozycji. Statyczny układ oddziałuje na odbiorcę w odmienny sposób niż dynamiczny. Rysowanie jest procesem. Abstrakcyjne działania są konsekwencją dokładnej analizy rzeczywistości. Punktem wyjścia czysto konceptualnych poszukiwań powinien być zawsze świat obiektywny. Eksploracja materii prowadzi do przekształceń, dzięki którym możliwe jest ujęcie rzeczywistości w zindywidualizowany, niepowtarzalny sposób, umożliwia się odbiorcy niepowtarzalne doświadczenia wizualne niezależnie od tematu rysunku. Najbardziej niepozorny, banalny obiekt może stanowić inspirację do działań rysunkowo-malarskich. To, w jaki sposób artysta dokona przekształcenia formy, decyduje o percepcji odbiorcy. Zaawansowana transformacja modelu oddala od oczywistych asocjacji, dzięki czemu zaangażowanie intelektualno-emocjonalne zarówno artysty, jak i odbiorcy ulega intensyfikacji. Sztuka jako doskonałe narzędzie komunikacyjne pozwala przekazać istotne informacje dotyczące również czegoś poza tym, co potrafimy nazwać.

EN Within the fields of drawing and painting, both realistic and abstract activities are asso-ciated with similar research problems. A successful composition is a harmoniously syn-chronized arrangement of components, subject to interactions between them. The dynamic tensions between the forms serves to influence the perception of the art work. The transition from a realistic to an abstract approach for a given topic requires an anal-ysis of consonance between individual elements of the composition and deviation from the illustrative narration. The rhythms and directions created by the forms determine the nature of the composition. A static layout influences the reception in a different way than a dy-namic one. Drawing is a process. Abstract actions are a consequence of a careful analysis of reality. The objective world should always be the starting point for a purely conceptual search. The exploration of matter leads to transformations, through which it is possible to perceive reality in an individualized, unique way; this enables the recipient to have a unique, visual experiences, regardless of the drawing’s topic. The most inconspicuous, banal object can be an inspiration for drawing and painting activities. The manner in which the artist transforms the form determines the perception of the recipient. Advanced transformation of the model moves away from obvious associations; the intellectual and emotional involvement of both the artist and the recipient is intensified. Art, as an excellent communication tool, enables one to convey important information regarding something, beyond which can be named.

Pages (from - to)

95 - 111

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.4.7

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.