Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Zapis przestrzeni. Architektura jako inspiracja dla formy w rysunku

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Record of space. Architecture as an inspiration of a form in drawing

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • rysunek
  • przestrzeń
  • architektura
  • interpretacja
  • percepcja
EN
  • drawing
  • space
  • architecture
  • interpretation
  • perception
Abstract

PL Artykuł oparty jest na poszukiwaniach relacji zapisu przestrzeni oraz architektury, która stanowi inspirację dla procesu kreacji formy plastycznej oraz doświadczania budowania przestrzeni w rysunku w kontekście wykorzystania potencjału środków ekspresji artystycznej w celu realizacji przyjętej koncepcji. Zakres badawczy artykułu na tle omawianych w nim tytułowych zagadnień – pojęć – tworzy płaszczyznę dla analizy porównawczej szerokiego spektrum możliwości kreacji formy plastycznej w kontekście poszukiwań koncepcji zapisu przestrzeni, gdzie architektura stanowi inspirację dla autorskich rozstrzygnięć rysunkowych realizowanych w ramach ćwiczeń z rysunku dla studentów II roku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Szeroki potencjał możliwości reinterpretacji przestrzeni na podstawie wykorzystania elementów architektury oraz analiza przyjętych przez studentów koncepcji plastycznych w kontekście poszukiwania formy w rysunku stanowią materiał badawczy służący poznaniu zależności budujących formę plastyczną w procesie kreacji przestrzeni inspirowanej architekturą. Badanie procesów kreacji plastycznej w aspekcie autorskich poszukiwań i wyboru motywu architektonicznego, rozwiązań warsztatowych i kompozycyjnych stanowi punkt odniesienia dla analizy porównawczej w ramach realizowanego przez studentów tematu. Celem przyjętego założenia badawczego, przy wykorzystaniu różnych koncepcji zapisu rysunkowego pt. Przestrzeń inspirowana architekturą, jest wykazanie istotności rozwiązywanych przez studentów problemów: poszukiwania najlepszego zapisu dla wyrażenia treści i emocji związanych z podejmowanym tematem, poddania wnikliwej analizie zagadnienia funkcjonowania motywu architektonicznego w kompozycji rysunkowej, poszukiwania relacji formy plastycznej i architektury jako źródła inspiracji.

EN The article is based on a pursuit of the relationship between the record of space and architecture, which is an inspiration for the creation of an artistic form and for experiencing constructing of space in drawing in the context of using the potential of means of artistic expression in order to implement the adopted concept. The scope of research of the article against the background of the title issues – the discussed concepts, creates a platform for a comparative analysis of a wide spectrum of possibilities for creating an artistic form in the context of searching for the conception of space record, where architecture is an inspiration for original drawing solutions carried out as a part of drawing exercises for the second-year students of the Faculty of Architecture of the Poznan University of Technology. The broad potential for space reinterpretation, based on the use of architectural elements and the analysis of artistic concepts adopted by students in the context of searching for a form in drawing, is the research material used to learn about the relationships that create artistic form in the process of creating space inspired by architecture. The study of the processes of artistic creation in the aspect of original search and selection of an architectural motive, technical and compositional solutions constitutes a point of reference for a comparative analysis within the framework of the topic implemented by students. The purpose of the adopted research assumption, using various concepts of a drawing record on the subject: “Space inspired by architecture”, is to demonstrate the importance of problems solved by students: searching for the best record for expressing content and emotions related to the considered topic, subjecting a thorough analysis of the functioning of an architectural motive in a drawing composition issue, searching for the relationship between artistic form and architecture as a source of inspiration.

Pages (from - to)

169 - 181

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.4.11

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.