Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Emergentne kształtowanie relacji między malarstwem ściennym a wewnętrzem architektonicznym na przykładzie projektu wnętrza Kościoła Pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Przyłękach

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

EN Emerging Shaping of Spatial Relations Between Wall Painting and the Architectural Interior on the Example of the Church Ascension of the Lord in Przyłęki

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura, Urbanistyka, Architektura Wnętrz

Journal year: 2021 | Journal number: nr 5

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • architektura wnętrz
 • malarstwo ścienne
 • fresk
 • przestrzeń sakralna
 • emergencja
 • projektowanie
 • wnętrze
EN
 • interior design
 • wall art
 • painting
 • fresco
 • sacred space
 • emergence
 • design process
 • architectural interior
Abstract

PL Projekt wnętrza kościoła filialnego w Przyłękach pw. Wniebowstąpienia Pańskiego inicjuje refleksję nad współczesnymi relacjami malarstwa i architektury. Projekt zakłada waloryzację przestrzeni sakralnej przez stworzenie kompleksowego projektu wnętrza z zastosowaniem malarstwa ściennego. Podąża on w kierunku wzmocnienia funkcji liturgicznych (użytkowych) oraz powiązania ich ze sferą ideowo-symboliczną obiektu. Celem jest bada-nie potencjału tradycyjnych metod i technik malarstwa ściennego w kontekście generatywnego projektowania cyfrowego, nowoczesnych technologii w procesie projektowania architektury. W okresie postmodernistycznej separacji architektury i sztuki jest potrzeba po-głębienia świadomości istoty wielowiekowej korelacji malarstwa i architektury, relacji przestrzeni w malowanym obrazie z przestrzenią architektoniczną, gdzie wspólną materią i polem oddziaływania jest ściana. W pracy zastosowano metodę emergencji do zaprojektowania wnętrza architektury i obiektów przestrzennych. Wykorzystano tradycyjne techniki artystyczne połączone z cyfrową wizualizacją.

EN The interior design of the filial church in Przyłęki, dedicated to the Ascension of the Lord, initiates reflection on contemporary relations of painting and architecture. The project as sumes the valorisation of the church’s sacral space by creating a comprehensive interior design with the use of wall painting. It is heading towards strengthening liturgical (utilitarian) functions and linking it with the ideological and symbolic sphere of the object. The aim is to study the potential of traditional methods and techniques of wall painting in the context of generative digital design and modern technologies in the architecture design process. After the separation of architecture and art in the twentieth century, there is a need to deepen the awareness of the eternal correlation of painting and architecture, the relation of space in a painted image with architectural space, where the common matter and the sphere of influence is the wall. The method of emergence in the design of architecture and spatial objects was used in the work. The project used traditional art techniques in combination with digital visualization.

Pages (from - to)

93 - 109

DOI

10.21008/j.2658-2619.2021.5.9

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open repository

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

Ministry points / journal in years 2017-2021

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.