Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Nowe wymagania w zakresie jakości usług wodociągowych dotyczące strat wody

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • systemy zaopatrzenia w wodę
  • dyrektywa w sprawie jakości wody
  • straty wody
  • wycieki
Abstract

PL Cel: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w sprawie jakości wody do spożycia oraz Europejski Zielony Ład wprowadzają nowe wymagania w zakresie oceny jakości usług wodociągowych i obowiązek redukcji wycieków wody. Głównym celem artykułu jest porównanie metod określania strat wody wykorzystywanych w Polsce ze standardami międzynarodowymi, a także określenie gotowości polskich przedsiębiorstw wodociągowych do wdrażania obowiązkowych standardów szacowania wycieków. Metodyka badań: W pracy dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod oceny strat wody w Polsce i za granicą. Przedstawiono dane o stratach wody pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego oraz dane literaturowe dla wybranych 11 systemów zaopatrzenia w wodę, na podstawie których dokonano analizy porównawczej wybranych podmiotów. Wyniki badań: Utworzono ranking przedsiębiorstw, a także przeanalizowano wpływ danych wejściowych oraz przyjętej metodyki obliczeń na miejsce danego przedsiębiorstwa w rankingu. Wykazano, że założenia przyjęte do obliczania wskaźników oraz wybór metody ewaluacji mają istotne znaczenie, jeśli chodzi o ocenę przedsiębiorstwa. Wnioski: Porównując zakres danych zbieranych na poziomie krajowym oraz wymagania dotyczące standardów międzynarodowych, można stwierdzić, że w Polsce dane te nie są wystarczające do obliczania wartości wskaźnika ILI (Infrastructure Leakage Index). Choć wskaźnik ten jest w Polsce znany, jego zastosowanie jest ograniczone do poziomu lokalnego. Wprowadzenie nowych wymagań dotyczących obliczania ILI na poziomie krajowym będzie wiązało się z koniecznością wdrożenia metod zbierania dużej liczby danych z wielu przedsiębiorstw wodociągowych. Wkład w rozwój dyscypliny: Ze względu na istotną rolę, jaką wodociągi odgrywają w funkcjonowaniu społeczeństw, niezbędna jest ciągła kontrola poziomu utrzymania infrastruktury w systemach zaopatrzenia. Jednym z podstawowych wskaźników oceny stanu sieci wodociągowej są straty wody. Wnioski z artykułu mogą być wykorzystane przez eksploratorów systemów zaopatrzenia w wodę w celu ich lepszej oceny. Wskazują one również na konieczność prowadzenia dalszych badań i opracowania nowych metod oceny systemów wodociągowych. Badania z tego obszaru wnoszą wkład w rozwój dyscyplin naukowych, takich jak inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Pages (from - to)

47 - 65

DOI

10.15678/ZNUEK.2021.0994.0403

URL

https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2141

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

Ministry points / journal in years 2017-2021

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.