Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ deficytu snu na stan psychofizyczny pilota w trakcie lotu symulowanego

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN The Impact of Sleep Deficit on Pilots’ Psychophysical State During Simulated Flight

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • symulator lotów
  • deficyt snu
  • stan psychofizyczny
EN
  • flight symulator
  • psychophysical state
  • sleep deficit
Abstract

PL Zapewnianie bezpieczeństwa w trakcie operacji lotniczej jest kluczowe dla trans-portu lotniczego. Szacuje się, że w dzisiejszych czasach między 70% a 80% zdarzeń w lotnictwie cywilnym jest spowodowanych przez czynnik ludzki. Dowódca statku po-wietrznego jest osobą decyzyjną i odpowiedzialną za bezpieczeństwo na pokładzie. Nieustanne zaburzanie rytmu dobowego i zakłócenia orientacji dobowej organizmu mają negatywny wpływ na zdolności poznawcze człowieka. W artykule postanowiono odpowiedź na następujący problem badawczy: „Czy deficyt snu może wpłynąć na stan psychofizyczny pilota statku powietrznego oraz jego zdolności poznawcze?”. W tym celu zebrano grupę badawczą składającą się z 5 osób posiadających licencję pilota turystycznego PPL(A). W badaniach zostały zastosowane obiektywne metody oceny stanu psychofizycznego pilota takie jak praca układu sercowo-naczyniowego człowieka oraz elektroencefalografia. Loty symulowane zostały przeprowadzone przy użyciu symulatora CKAS Motion Sim 5. Do pomiaru pracy układu sercowo-naczyniowego wykorzystano pas POLAR, a do pomiaru aktywności elektrycznej mózgu urządzenie Mindwave Mobile. Na podstawie wyników pomiarów zebrano dane dotyczące zmienności rytmu serca, skupienia i relaksacji. Analiza składa się z dwóch etapów. Przeprowadzone badania wskazują na różnice w osiąganych przez badanych parametrach częstotliwości pracy serca, skupienia oraz relaksacji przy porównaniu uzyskanych wyników do przebiegu lotu wzorcowego. Na podstawie wyników oraz dokonanej analizy można stwierdzić, że deficyt snu znacząco wpływa na analizowane parametry stanu psychofizycznego pilota.

EN Ensuring safety during an air operation is essential for air transport. It is estimated that nowadays between 70% and 80% of civil aviation incidents are caused by the human factor. The pilot in command is the decision-maker and person responsible for safety on board the aircraft. The constant disturbance of the circadian rhythm and disturbance of the circadian orientation of the organism have a negative impact on the cognitive abilities of a person. In the article it was decided to analyze the influence of the sleep deficit on the psychophysical state of the aircraft pilot. The article answers to the following research problem: "Can a sleep deficit affect the psychophysical state of an aircraft pilot and his cognitive abilities?". For this purpose, a research group was assembled, consisting of 5 people with the private pilot license PPL(A). The research used objective methods of assessing the psychophysical state of the pilot, such as the work of the human cardiovascular system and electroencephalography. Simulated flights were performed using the CKAS Motion Sim 5 simulator. For cardiovascular work measurement Polar belt was used and for electroencephalography measurement device Mindwave Mobile. Based on the measurement results, data on heart rate variability, focus and relaxation were collected. Analysis consist of two stages. First prepared statistical analysis and based on this proper characteristics was made. The conducted research shows differences in the achieved by the tested parameters of the heart rate, focus and relaxation when comparing the obtained results to the course of the reference flight. Based on the results and the analysis performed, it can be concluded that the sleep deficit significantly influences the analyzed parameters of the tested pilot's psychophysical state.

Pages (from - to)

109 - 120

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_ii_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=119

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.