Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza współczynnika tarcia dla drogi startowej oraz kołowania

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Analysis of the friction coefficient on the runway and taxiway

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tarcie
  • droga startowa
  • droga kołowania
  • ASFT
EN
  • friction
  • runway
  • taxiway
  • ASFT
Abstract

PL Parametr określany jako współczynnik tarcia jest jednym z podstawowych parametrów, które odpowiadają za charakterystykę nawierzchni, po której poruszają się pojazdy (samochody, statki powietrzne). Współczynnik tarcia jest bardzo ważny ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo i niezawodność nawierzchni. W poniższej pracy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące siły tarcia, jego wpływ na poruszanie się statków powietrznych po nawierzchniach lotniskowych. Zostały również omówione wymagania z zakresu oceny współczynnika tarcia, które zawarte są w międzynarodowych, jak i polskich dokumentach. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na lotnisku zostały opisane wartości współczynnika tarcia. Sprawdzono również, czy pas startowy i droga kołowania na badanym lotnisku spełniają wymogi odnośnie dopuszczenia do eksploatacji.

EN The parameter defined as the coefficient of friction is one of the basic parameters that are responsible for the characteristics of the road surface on which vehicles (cars, aircraft) travel. The coefficient of friction is very important because it is responsible for the safety and reliability of the pavement. The paper below presents general issues concerning the friction force and its influence on the movement of aircraft on airport pavements. The requirements for the assessment of the friction coefficient, which are contained in international and Polish documents, were also discussed. Based on the results of tests carried out at the airport, the values of the friction coefficient have been described. It was also checked whether the runway and taxiway at the tested airport meet the requirements for the admittance to use.

Pages (from - to)

223 - 236

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_ii_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=233

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 2

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.