Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Współczesna przestrzeń publiczna w powiecie poznańskim. Krajobrazowa metoda pomiaru jakości przestrzeni publicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Year of publication

2022

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Celem rozprawy jest diagnoza jakości przestrzeni publicznych w powiecie poznańskim oraz zebranie i omówienie wytycznych dotyczących ich projektowania. W pracy zbadano zależności między elementami kompozycji krajobrazowej a wizualną oceną przestrzeni. Wykorzystano w tym celu narzędzia analityczne wskazujące pozytywne lub negatywne oddziaływanie poszczególnych cech i elementów, łącząc je z postrzeganiem atrakcyjności danego miejsca. Zestaw poddanych analizie cech i elementów powstał w efekcie przeglądu praktyk kształtowania przestrzeni publicznych w różnych miastach na świecie. Źródło danych dotyczących postrzegania przestrzeni publicznych na terenie powiatu poznańskiego stanowią obserwacje studentów Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej prowadzone w 2017 roku przy użyciu Google Street View. Metoda badania terenowego ma charakter dynamiczny, odpowiadający zmiennej percepcji wrażeń krajobrazowych u obserwatora. Ocenę jakości obserwowanych przestrzeni prowadzono w pięciostopniowej skali oraz w czterech kategoriach (płaszczyzn poziomych; wyposażenia i zieleni; podstawowego oraz wtórnego pola percepcji). Zastosowana metoda analityczna prowadzi do połączenia ocen jakości z występowaniem poszczególnych cech i elementów. Do ustalenia ich hierarchii wykorzystano metodę porównań parami, umożliwiając ich umieszczenie na osi określającej wielkość ich wpływu na postrzeganie jakości przestrzeni. Jednocześnie, zaobserwowano związki oceny pozytywnej lub negatywnej z konkretnymi cechami lub elementami i wyłoniono ich zestawy: pożądane oraz niepożądane. Rezultatem pracy jest sumaryczna ocena gmin powiatu poznańskiego pod względem jakości przestrzeni publicznych. Wyodrębniono typowe grupy problematyczne, z jakimi najczęściej można się zetknąć. Posłużyły one do sporządzenia rekomendacji działań, jakie należy wdrożyć w celu podniesienia atrakcyjności oferowanych przestrzeni publicznych. Podjęto także próbę ustalenia schematów powiązań przyczynowo skutkowych prowadzących do powielania się negatywnych modeli. Przedstawione wnioski i zalecenia mają na celu wykluczenie błędów planistycznych oraz wskazanie wytycznych do kształtowania pozytywnie postrzeganej przestrzeni publicznej.

EN This work aims to examine the effectiveness of creating contemporary public spaces within the county of Poznań and, in turn, collecting guidelines for their design. It explores the visual relationships between the diverse elements and features of what public space is available, along with the user's evaluation as regards its attractiveness. Standard analytical tools were used to examine the positive and negative impacts of individual elements and features on a public space (as observed within a background landscape), in turn linking them with any sensory perceptions as regards the attracti-veness of a given place. The research has also focused on the utility of public spaces for people, as measured in their functional aspect. All of the elements and features subjected to the study were selected based on a review of those practices known in shaping public spaces. The sources of data as regards perceptions of quality within public spaces around the county of Poznań are based on observations made by students of the Faculty of Architecture at the Poznań University of Technology; this was part of fieldwork held in the 2016/2017 academic year. This work was carried out in all of the county's seventeen communities, assessing the quality of the landscape alongside the area's roads and streets using Google Street View. This method is a dynamic analysis as it corresponds to a moving observer's dynamic perception of their impressions of the landscape. Evaluating the quality of those public spaces ob-served along the streets and roads of the county was performed in four separate categories – horizontal planes, equipment and greenery, primary and secondary fields of perception. Each of these elements and features of public spaces selected for the study was assigned to one of these four categories. The analytical method used in the study has led us to come up with an analogy between the quality ratings that were assigned to those public spaces under examination – as expressed in a five-point scale – with the occurrence of different elements and features from this predefined set. Subsequently, the process of making comparisons by pairing method has been used to hierarchise the importance of individual elements and features, which in turn has allowed us to place them in order, their placement based on representing their impact on the perception of quality of space. The position of each element or feature on the axis expresses its positive or negative influences on the evaluation of public spaces, thus enabling any confirmation of those patterns and tendencies observed in this regard. The result of this work is a summary evaluation of the county of Poznań regarding the quality of its public spaces, while taking into account that the area is subdivided into a number of communities. The results of this research have been collected, analysed and classified, forming a few specific groups of problems that are most encountered in the county area. These results were used to draw up application guidelines, along with defining those activities that the communities may implement to increase the attractiveness of the public spaces they can offer. In addition, there has been an attempt to reveal those existing patterns of cause-and-effect relationships that have led to a significant number of negative models in the area covered by the study. The conclusions that have been presented are aimed at excluding some planning errors and, in turn, suggest new guidelines that should be included in spatial regulations. These guidelines are to be used as support for creating positive perceptions as regards the effectiveness of shaping contemporary public spaces.

FR L'objectif de cette étude est d’analyser la qualité des espaces publics dans le district (pl. powiat) de Poznań et de recueillir et discuter des lignes directrices pour sa conception.La publication explore des traits caractéristiques qui unissent de divers éléments de l'espace public en rapport à son aspect attractif pour le bénéficier potentiel. Les moyens standardisés appliqués dans l’analyse servent pour examiner l'impact positif ou négatif des constructions par rapport à l'arrière-plan du paysage, dans l’effort d’harmoniser tous les facteurs qui déterminent un lieu donné. La recherche a également porté à décrire les effets pratiques et fonctionnel des espaces publics pour l'homme. L'ensemble des données prises en considération a été sélectionné sur la base des pratiques employées pour la réalisation des projets d'utilité publique. Les informations relatives à la qualité des espaces publics (qui restent dans la gestion du district de Poznań) proviennent des observations effectuées par des étudiants de la Faculté d'Architecture de l'Université Technique de Poznań, faites dans le cadre des travaux sur le terrain menés au cours de l'année universitaire 2016/2017. Les travaux ont été réalisés dans les dix-sept communautés à Poznań et ils ont consisté en une évaluation de la qualité du paysage, le long de ses routes et de ses rues, à l'aide des outils disponibles sur la plateforme Google Street View. Cette méthode est une analyse dynamique, faites conformément aux caractéristiques du paysage et du point de vue d’un observateur en mouvement. L'évaluation a été réalisée dans quatre catégories distinctes : les plans horizontaux, équipement et verdure, primaire et secondaire champ de perception. Chacun des éléments et caractéristiques concernant les espaces publics sélectionnés pour l'étude a été examiné d’après l'une de ces quatre catégories. La méthodologie de recherche appliqué a permis de trouver des analogies entre les évaluations de qua-lité qui sont attribués aux espaces publics examinés sur une échelle de cinq points, avec les précisions selon des critères prédéfinis. Ensuite, la comparaison par paires a été utilisée afin de hiérarchiser des éléments et caractéristiques selon leur importance. Cette méthode a permis de les classer et de les placer sur l’axe confor-mément à l’impact qu’ils ont sur l’évaluation de la part des habitants. La position de chaque élément ou caractéristique dans l’échelle représente son influence positive ou négative au sujet de la mesure des espaces publics, les modèles et les tendances observés à ce propos. L’effet final du travail est une évaluation sommaire de la qualité des espaces publics du district de Poznań, divisés ultérieurement en communes (pl. gmina) particulières. Les résultats de la recherche res-pectent également la division ultérieure en communes et ils ont été analysés et classés ainsi qu’indiquent l’existence de quelques types de problèmes rencontrés le plus souvent dans le district. Ils ont été utilisés pour élaborer les directives d’application pour pouvoir définir les activités qui seront en mesure mises en œuvre par les communes afin de renforcer l’attractivité des espaces publics. De plus, on a réussi d’élaborer les modèles de relations de cause à effet qui conduisent à la naissance sous l’aspect multiple des effets négatifs dans la région à laquelle porte l'étude proposée. Les conclusions présentées visent à exclure certaines erreurs au niveau de la planification et à indiquer de nouvelles lignes directrices qui devraient être incluses dans les régulations spatiales afin de contribuer à la création d'espaces publics perçus de manière positive.

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2022

Number of pages

486

ISBN

978-83-7775-664-5

URL

https://www.wydawnictwo.put.poznan.pl/books/isbn_978-83-7775-664-5

Keywords
PL
  • przestrzeń publiczna
  • ocena krajobrazowa
  • jakość wizualna
Total point value of monograph

80

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.